Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:793 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mener justisministeren at Norge har et spesielt moralsk ansvar for mennesker som må flykte fordi de har jobbet for og bidratt til norske styrkers innsats i operasjoner utenfor landets grenser, og vil justisminister sørge for at tolker for de norske styrkene i Afghanistan får beskyttelse i Norge?

Begrunnelse

I Mandal sitter en asylsøker som jobbet som tolk for de norske styrkene i Afghanistan fra 2009 til 2011. Han har fått avslag på søknaden om beskyttelse fra UDI med begrunnelse om at han har vært i Italia og derfor må reise tilbake dit for å få prøvd asylsøknaden sin. I følge hans advokat er det ikke gitt at hans dokumentasjon på arbeidet for norske styrker vil bli lagt til grunn for behov for beskyttelse i Italia.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Fordi lokalt ansatt personell som har jobbet for norske styrker i Afghanistan kan ha en økt risiko for forfølgelse, ønsker regjeringen å legge til rette for at de skal få prøvet sitt beskyttelsesbehov. Denne regjeringen har, som den forrige, lagt til rette for at personer som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan kan søke om opphold i Norge når deres ansettelsesforhold opphører. Regjeringen viderefører dermed særordningen som ble etablert i 2012. Dette innebærer at lokalt ansatt personell som har vært ansatt i en avgrenset tidsperiode og med en direkte tilknytning til norske styrker, kan søke om beskyttelse i Norge fra Afghanistan dersom de mener seg forfulgt som følge av arbeidet de har gjort for norske styrker. For sakene som ble behandlet i 2012 og 2013 var det satt en tidsavgrensning til at det lokalt ansatte personellet måtte ha et ansettelsesforhold med norske styrker per 1.1.2011 eller senere.
Alle søknadene fra 2012 og 2013 ble behandlet individuelt.
Norge har fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan, og tilbaketrekkingen skjer etappevis. Personell som nå er ansatt for norske styrker i Afghanistan får anledning til å søke om beskyttelse i Norge på tilsvarende måte som nevnt over. Ordningen nå gjelder personell som har hatt et ansettelsesforhold med norske styrker per 1.1.2014. Sluttidspunktet for å kunne omfattes er når intervjuene er foretatt. Det er nettopp gjennomført intervjuer med lokalt ansatt personell i Mazar e-Sharif. Disse sakene er nå under behandling.