Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:794 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I Høyres landsmøteuttalelse står det at Høyre skal "arbeide for å realisere et fullskala CCS-anlegg (karbonfangst og lagring) innen 2020". Det står ikke nevnt at dette skal være i Norge.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen og Høyres mål er å realisere et fullskala CCS-anlegg innen 2020 i Norge?

Begrunnelse

Helgen 9-11. mai hadde Høyre landsmøte. Etter Erna Solbergs landsmøtetale, landsmøtets vedtak, og klima- og miljøministerens opptreden i NRKs Politisk kvarter mandag 12. mai har det oppstått betydelig usikkerhet rundt hva partiet Høyre mener om sentrale klimapolitiske forhold. For å bidra til oppklaring rundt regjeringens klimapolitikk, ber jeg om en avklaring fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2014 lagt frem en status og hovedmål for arbeidet med strategi for CO2-håndtering, jf. Prop. 93 S (2013-2014). Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Det inkluderer regjeringens ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Ulike tiltak for å nå målene må vurderes på en systematisk og grundig måte. Regjeringen vil fram mot statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien.
Gassnova leverte i desember 2012 en kartlegging av mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge utover Mongstad. Arbeidet bekreftet at det er få store CO2-utslippspunkter i Norge som ønsker å satse på CO2-håndtering gitt dagens tekniske, kommersielle og finansielle forhold og at det er utfordrende å ettermontere fangstanlegg på de anleggene som eksisterer.
I det videre strategiarbeidet vil mulighetene for å realisere fullskalaambisjonen i Norge bli grundig vurdert. Samtidig er jeg opptatt av at prosjekter vi involverer oss i skal gi størst mulig global nytte. Stortinget har ved flere anledninger pekt på at det er viktig at fangst og lagring av CO2 tas i bruk internasjonalt. Det er få storskalaanlegg under bygging eller planlegging i verden i dag. Det er derfor svært viktig at de første anleggene er egnede referanseprosjekter som kan gi mest mulig læring og bidra til videre spredning av storskala CO2-håndteringsprosjekter.