Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:798 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 15.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at pacemakere som opereres inn i pasienter i større grad er MR-kompatible og at hjerteleger og kardiologer har felles syn på dette, og hvordan kan man sikre at pacemakere som opereres inn som MR-kompatible faktisk er det, slik at pasienter unngår unødig belastning og samfunnet unngår unødvendige utgifter?

Begrunnelse

Bakgrunnen for mitt spørsmål er en pasienthistorie fra en ufør mann fra vestlandet (Helse Vest). Han ble hjertepasient i en alder av 40 og ble gradvis dårligere. I 2011 måtte han operere inn pacemaker. Ettersom vedkommende hadde hatt store problemer og smerter fra en ryggskade, var det vesentlig at pacemaker var MR-kompatibel, noe behandlende lege ved utøvende sykehus forsikret om. Slike pacemakere har lavere levetid og flere ulemper for pasientene, men ble valgt da sannsynlig behov for videre ryggundersøkelser var stort.
Ved neste MR-undersøkelse sier radiologen at MR ikke kan tas da pacemaker ikke er MR-kompatibel. Det viste seg at legen ikke hadde lest manualene da han satte inn pacemaker – legen har i ettertid unnskyldt seg med at han var meget sliten ved innsettingen.
CT var eneste alternativ, i dette tilfellet suboptimalt.
Pasienten fikk satt inn ny pm i 2013 «den beste på markedet» - «den forrige var ikke god nok», sa legene, samt at denne skulle være MR-kompatibel.
I januar 2014 ble det behov for ny operasjon, det opplyses da om at ny pacemaker ikke er MR-kompatibel, og pasienten kan følgelig ikke ta MR. Ikke i Norge, ikke i Sverige – ikke noe sted i verden opplyser radiologen.
Saken demonstrerer at det har vært lite kommunikasjon mellom Helse Fonna og Helse Bergen. Legene viser liten vilje til å kommunisere seg i mellom, denne kommunikasjonen må bli bedre for at pasientene skal få best mulig behandling. Pasienten er blitt kasteball mellom foretakene. Leger sier han ikke må fortelle om det videre.
Pasienten har bedt om å få sykehusjournaler og vil gå videre med saken.
Det må være et minstekrav at hjerteleger og radiologer er enige om hva som er en MR-kompatibel pacemaker slik at vi unngår slike hendelser i fremtiden.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Sveinung Stensland er forelagt Helse Vest RHF, som i en tilbakemelding av 21. mai 2014 redegjør for valg og innkjøp av bl.a. pacemakere. Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS som inngår avtaler med de ulike leverandørfirmaer av pacemakere og annet nødvendig utstyr. I forbindelse med anbud for pacemakere og annet hjerteutstyr er det etablert en prosjektgruppe, der fagfolk på området fra alle regionale helseforetak er med. Det opplyses fra Helse Vest at det kun er et begrenset antall varianter av pacemakere som er MR-kompatible. De pasientene som får MR-kompatible pacemakere er pasienter som har andre sykdommer i tillegg til hjertesykdommen og som krever MR-undersøkelse i fremtiden. Ofte dreier dette seg om kreftsykdommer. I representanten Stenslands begrunnelse beskrives en pasienthistorie preget av mangelfull kommunikasjon mellom de ulike hjelpeinstansene og informasjon til pasienten som ikke har vært god nok. Jeg kan ikke ta stilling til pasienthistorien som sådan, men vil på generelt grunnlag påpeke at en god helsetjeneste, der pasienten står i sentrum, forutsetter at helsepersonell både kommuniserer godt seg imellom og gir pasienten nødvendig informasjon både om diagnose og behandlingsmuligheter.