Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:800 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 15.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Siden 2008 har Ørje sluser vært stengt med bakgrunn i Mattilsynets vedtak. Vedtaket rammer i praksis turisttrafikken på hele Haldenkanalen og setter satsingen på turistutviklingen tilbake.
Vil statsråden ta initiativ til at Ørje sluser igjen kan åpnes og i så fall når kan en forvente at Ørje sluser blir åpnet for normal drift?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: I 1989 ble Haldenvassdraget rammet av krepsepest, og all edelkreps i hovedvassdraget ble utryddet nedstrøms Bjørkelangen. Reetablering av edelkrepsbestanden startet i 1995 og i perioden 1996-2001 hadde de fleste bestandene utviklet seg brukbart. I 2005 ble Haldenvassdraget nedstrøms Ørje sluser på ny rammet av krepsepest og de reetablerte bestandene nedstrøms Ørje ble igjen utryddet. I juli 2008 ble det funnet krepsepestbærende signalkreps i Øymarksjøen, hvilket trolig forklarer utbruddet av krepsepest i 2005.
Edelkrepsen står oppført i både den nasjonale og den internasjonale rødlisten. I den nasjonale rødlisten er den nå listet som sterkt truet. Vår edelkreps har sin naturlige utbredelse kun i Europa, og Norge er i dag et av få land i Europa som fremdeles kan sies å ha enkelte vann og vassdrag med gode bestander av edelkreps. Haldenvassdraget har tradisjonelt vært ett av disse vassdragene. Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på disse bestandene.
Mattilsynet opplyser at de siste års erfaringer tyder på at stengte sluser har vært en effektiv smittesperre mellom Øymarksjøen og Rødenessjøen, og at det trolig er liten risiko for oppstrøms vandring av signalkreps ved åpne sluser. Krepsepest kan spres både via sporer og vektorer, og Mattilsynet mener det særlig er spredningsfare med båter (herunder vann) og fisk som er relevant. Aktiv forflytting av infisert vann i forbindelse med normal sluseprosess, ubehandlet kjølevann/ballastvann fra båter, rolig nedstrømmende vann og mekaniske vektorer (båter, klær og utstyr brukt i vann) utgjør i følge Mattilsynet en høy smitterisiko. I tillegg mener Mattilsynet at også fisk kan føre med seg smitte av krepsepest, og antas å være en viktig vektor for spredning oppstrøms.
Hensikten med dagens regler er å begrense spredning av krepsepest hos ferskvannskreps i Haldenvassdraget og å forebygge spredning til andre vassdrag. Ved permanent åpning av Ørje sluser mener Mattilsynet at sannsynligheten er høy for at både vann og fisk kan spre smitte av krepsepest oppstrøms fra Øymarksjøen til Rødenessjøen.
Dette er en faglig vurdering jeg ikke har til hensikt å overprøve.
Jeg er kjent med at Mattilsynet de siste årene har gitt dispensasjon til forflytting av passasjerbåter fra Øymarksjøen til Rødenessjøen. Dispensasjonene har vært gitt på vilkår som innebærer at tiltak gjennomføres slik at smitterisikoen vurderes til å være minimal, samtidig som man ivaretar behovet for næringsutvikling i distriktet, herunder satsing på turisme. Dersom det søkes om tilsvarende dispensasjon også inneværende år, legger jeg til grunn at Mattilsynet vurderer og behandler søknadene på vanlig måte basert på tidligere års erfaringer.