Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:801 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 15.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Regjeringen er i gang med planleggingen av ny E16 gjennom Ringerike. Av 30 utredede alternativer er Vegvesenets anbefaling rangert som nr. 27 i deres egen tabell over grad av miljøvennlighet. Vegvesenets anbefaling nr. to er rangert som nr. 29. Begge strider mot nasjonale miljømål. Vegvesenet har ikke utredet utbedring av eksisterende E16 som et alternativ.
Vil statsråden sørge for at miljøhensyn blir avgjørende for valg av trasé for en ny E16 og eventuelt be om at en forbedring av dagens trasé utredes som et alternativ?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det gitt følgende føring for utredningen av ny E16: «Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo–Hønefoss». På denne bakgrunnen har Statens vegvesen i sin konsekvensutredning kun sett på firefeltsløsninger, og ikke forbedring av eksisterende tofelts veg. Gjennom fastsettelsen av planprogrammet ga kommunestyrene i Ringerike og Hole, i begge tilfeller enstemmig, tilslutning til at det var firefeltsløsninger som skulle utredes.
De to alternativene som er anbefalt i konsekvensutredningen, har ifølge Statens vegvesen betydelige negative miljøkonsekvenser. De samme løsningene er imidlertid best med hensyn til prissatte konsekvenser. Hovedårsaken til dette er at de har færre og kortere tunneler enn de andre løsningene. Dette reduserer både anleggs-, drifts- og vedlikeholdskostnadene. Statens vegvesen har i sin anbefaling lagt til grunn at den store positive netto nytten for prissatte konsekvenser oppveier miljøulempene.
I høringen av forslag til kommunedelplan tidlig i 2013 kom det en rekke innsigelser. De fleste innsigelsene dreier seg om miljøkonsekvensene av ny veg. Innsigelsene er nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å vurdere om det kan være hensiktsmessig å legge ny firefelts E16 og Ringeriksbanen i felles korridor gjennom det aktuelle området. Fristen for arbeidet er satt til 15. juni 2014. Departementet avventer nå denne utredningen før videre håndtering av innsigelsessaken og eventuelle ytterligere utredninger vurderes.
Miljømessige sider ved prosjektet vil bli vektlagt i den videre beslutningsprosessen, men dette vil ikke være den eneste faktoren som inngår i vurderingene.