Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:814 (2013-2014)
Innlevert: 16.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 26.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Kan statsråden redegjøre for hvilke planer regjeringen har for Nabolaget, og hvordan vil statsråden eventuelt sikre økonomien i tippeoverskuddet slik at de frivillige organisasjonene får det de er forespeilet?

Begrunnelse

Den rød-grønne regjeringen sendte ut forslag til endringer i fordelingen av 18 % av tippeoverskuddet. Der åpnet man opp for at flere frivillige organisasjoner kunne søke penger fra ordningen. En av forutsetningene for at det skulle være nok penger å søke på, var at man la inn Nabolaget i grunnlaget for de 18 %. Noe som ville gitt betydelige med friske midler inn i ordningen, som ville kommet de frivillige organisasjonene til gode.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norsk Tipping fikk i juli 2013, under regjeringen Stoltenberg, tillatelse til å starte opp spillet Nabolaget. I februar 2014, kun noen uker før planlagt lansering av spillet, søkte Norsk Tipping om grunnleggende endringer i rammene for tillatelsen. Søknaden ble ikke innvilget.
Grunnen til dette var at Kulturdepartementet i januar mottok et åpningsbrev fra ESA, hvor det på bakgrunn av uklarheter rundt regelverk og praksis, ble stilt spørsmål ved det norske lotteriregelverket og Norsk Tippings lotterivirksomhet. Norsk Tippings lotterier er del av enerettsmodellen, og er viktige for at Norsk Tipping skal kunne oppfylle sitt oppdrag om å kanalisere spillere til ansvarlige spill.
Departementet er nå i dialog med ESA om disse problemstillingene. Målet vårt i dialogen med ESA er å sikre at enerettsmodellen skal kunne bestå slik vi kjenner den i dag. På grunn av usikkerheten som har oppstått, vil vi gjøre minimalt med endringer på lotteriområdet inntil saken er tilstrekkelig avklart med ESA, og vi har oversikt over handlingsrommet på dette området. Dette innebærer at vi vil være svært restriktive med å godkjenne endringer i Norsk Tippings lotteriportefølje, og vi avventer også å gjøre endringer i lotteriregelverket for å slippe til flere private lotterier.
Jeg vil presisere at regjeringen ikke har stanset spillet Nabolaget. Det er søknaden om endringer i spillereglene som departementet foreløpig har lagt på is. Norsk Tipping har fremdeles mulighet til å lansere spillet innenfor rammene i den opprinnelige tillatelsen. Jeg har imidlertid nylig blitt informert om at Norsk Tipping inntil videre har utsatt lanseringen av spillet, da de vurderer at de omsøkte endringene er vesentlige for spillet. Dette er en beslutning begrunnet i forretningsmessige hensyn, og som således ligger innenfor Norsk Tippings ansvarsområde.
Regjeringen har nettopp gjennomført endringer i reglene for tildeling av spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Endringene sikrer at flere organisasjoner kan motta penger fra denne potten fra og med 2014. Dette er i tråd med det organisasjonene tidligere har blitt forespeilet.
Jeg har forståelse for at enkelte frivillige organisasjoner har forventninger om inntekter fra Nabolaget. Jeg vil imidlertid understreke at Norsk Tippings hovedoppgave ikke er å skape inntekter til frivilligheten, men å sikre et ansvarlig spilltilbud. Det ansvarlige spilltilbudet utgjør hele fundamentet for enerettsmodellen, og er grunnen til at denne modellen har blitt akseptert av EFTA-domstolen.
Størrelsen på tippeoverskuddet må derfor være et underordnet mål. Dette sikres først og fremst gjennom å legge til rette for effektiv drift hos Norsk Tipping, slik at mest mulig av overskuddet fra spillene går til formålene. Å fokusere i for stor grad på å øke Norsk Tippings inntekter vil kunne undergrave enerettsmodellen. Dette vil verken de frivillige organisasjonene som forventer inntekter fra Nabolaget, eller andre som mottar overskudd over tippenøkkelen, være tjent med. Regjeringen jobber imidlertid med andre tiltak for å styrke rammebetingelsene for frivillig sektor.
Mitt anliggende vil nå være å få en rask avklaring med ESA om rammene for lotteriregelverket og lotteriers plass i enerettsmodellen. Deretter vil vi igjen kunne igangsette de nevnte prosessene som foreløpig er satt på vent.