Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:817 (2013-2014)
Innlevert: 19.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 23.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Det er et behov for å øke brannsikkerheten i mange veitunneler i Norge. Bruk av restriksjoner er neppe den beste måten å øke sikkerheten på. Virkemidler som imidlertid kan ha god effekt er tidlig varsling for dem som er på vei inn i en tunnel der det har skjedd en ulykke. Et annet eksempel er tilrettelegging for evakuering slik at folk har en mulighet til å hjelpe seg selv i situasjonen før redningsmannskaper rekker frem til ulykkesstedet.
Vil statsråden vurdere slike forslag i arbeidet med bedret tunnelsikkerhet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Vegmyndighetene arbeider aktivt i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å øke sikkerheten i vegtunneler. Jeg er enig i at restriksjoner her ikke er et egnet virkemiddel. I Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 er det lagt opp til at alle vegtunneler på riksvegnettet lengre enn 500 m skal tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen har så langt i samarbeid med DSB gjennomført fem regionale konferanser for utrykningsetatene. Videre er alle riksvegtunneler lengre enn 500 m gjennomgått med tanke på brannsikring og andre krav til el-sikkerhet, trafikkavvikling og trafikksikkerhet etc. Planene gjennomgås nå og utbedringsarbeider er startet i alle regioner. I disse arbeidene inngår også tiltak for å bedre forholdene ved selvredning.
Selvredning er et bærende prinsipp internasjonalt som er særdeles viktig i Norge der brannvesenet ofte har lang utrykningstid. Det er i det ovennevnte utbedringsarbeidet lagt opp til kortere avstand mellom evakueringslys og bedret varsling og raskere stenging av tunnelene ved ulykker og andre hendelser. Videre blir nå nødnett installert som nødkommunikasjon i alle tunneler som er lengre enn 500 m og årsdøgntrafikk større enn 5000. Utover disse tiltakene gjennomgås beredskapsplanene for alle tunneler lengre enn 500 m.