Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:818 (2013-2014)
Innlevert: 19.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 02.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Glåmdalen den 15.5. står planleggingsleder for E16, Geir Pedersen, fram og sier at de vurderer en ny trase for E16 nord for Skarnes som er utenfor tidligere vedtatt planleggingskorridor. Lokalt ønsker man nå kun at fokuset rettes mot å fullføre planleggingen raskest mulig innenfor tidligere vedtatte korridorer slik at resterende strekning av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger kan bli fullført.
Vil statsråden ta initiativ til å stoppe utredninger av nye traseer for å sikre en raskest mulig fullføring av planleggingen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Kommunedelplanen for E16 gjennom Sør-Odal er 10 år gammel. Arbeidet med reguleringsplan for den vel 13 km lange strekningen fra Slomarka til Akershus grense er i startfasen. I den forbindelse har Statens vegvesen sett at det på enkelte steder innenfor vedtatt nordlige trase er knyttet utfordringer til å lage gode løsninger som blant annet er tilpasset dagens støykrav. Berørte grunneiere og naboer har også kommet med ønske om at det blir sett på en justering av traseen mot nord på en vel 2 km lang delstrekning i øst, mellom Slomarka og Skarnes. Statens vegvesen opplyser at konsulentfirmaet Cowi har utarbeidet et notat som drøfter de to alternativene på denne delstrekningen opp mot hverandre ut fra forhold som støy, forbruk av dyrket mark og foreløpige kostnader. På alle punkter vurderes det nordligste alternativet som bedre enn det søndre. Det arbeides nå med forslag til planprogram for E16 Slomarka – Akershus grense. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn før det fastsettes av Sør-Odal kommune. I den forbindelse vil det bli avklart hva som skal legges til grunn for den videre planleggingen. Dette skjer altså som del av den ordinære planprosessen og dreier seg bare om mindre justeringer innenfor vedtatt nordlig trase. Jeg ser ingen grunn til å gå inn i den prosessen som nå foregår, men legger til grunn at man ikke åpner for generell omkamp om trasevalget.