Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:819 (2013-2014)
Innlevert: 19.05.2014
Sendt: 20.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil helseministeren påse at det utarbeides en «rettsmedisinsk normaltariff» som sikrer en bedre og mer forutsigbar finansiering av alle undersøkelser utført ved overgrepsmottakene, og på hvilke andre måter vil statsråden sikre at mottakene får nødvendige rammer for å yte godt rettsmedisinsk arbeide, for å gi adekvat oppfølging av pasientene og ivareta ansatte?

Begrunnelse

I NOU 2008:4, Fra ord til handling kommer det frem som et behov for å styrke den rettsmedisinske kompetansen ved overgrepsmottakene og sikre en god og langsiktig finansiering.
Dagens overgrepsmottak drives vanligvis på bakgrunn av tre ulike finansieringskilder, tilskudd fra kommuner, regning til HELFO, og honorar etter salærforskriften i de saker hvor politiet etterspør dokumentasjon i anmeldte overgrepssaker. Uten anmeldelse bidrar ikke politiet økonomisk til undersøkelsene og det er flere sider ved det rettsmedisinske arbeidet det ikke kan skrives regning for til HELFO. Undersøkelser fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nordlandsforskningen viser at det er store mangler ved grunnfinansieringen av mottakene. Utgifter det er vanskelig å få tilstrekkelig dekning for er forarbeid som å innhente forklaring, trøste og roe ned pasienten, sikring av biologiske spor og gjennomføring av gode prosedyrer for oppbevaring og utlevering, og evt. destruksjon av bevismateriale. Etterarbeid er også et tidkrevende arbeid om kvaliteten skal være så høy at det fungerer som et godt grunnlag for å utarbeide en sakkyndig rapport til politiet.
Dårlig kostnadsdekning av før- og etterarbeid medfører svekket kvalitet på det rettsmedisinske arbeidet, samtidig som det er et uttalt mål at sikre høyere kvalitet på arbeidet.
For å sikre høy kvalitet i rettsmedisinske undersøkelser i forbindelse med voldtektssaker, foreslår NOU 2008:4 blant annet at det vurderes å innføre kvalifikasjonskrav til leger og annet helsepersonell ved mottakene.
Nklm har i sitt Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt (2009) foreslått at overgrepsmottakene bør finansieres delvis gjennom en refusjonsordning fra politi- og rettsvesen uavhengig av om voldtekter anmeldes eller ikke. Nklm har også foreslått at mottakene får et basisbeløp som direkte tilskudd.
På bakgrunn av forholdene omtalt i NOU 2008:4 og i begrunnelsen overfor mener undertegnede at det bør utarbeides en «rettsmedisinsk normaltariff», i likhet med den normaltariffen som i dag gir fastlegene og legevaktlegene inntekter for ordinært legearbeid. Dette er i prinsippet det samme system som finnes i sykehusene, basert på diagnoser og prosedyrer (DRG).

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først si meg enig med representanten i at det er viktig å sikre en god og forutsigbar finansiering av undersøkelser som utføres ved overgrepsmottak, blant annet med tanke på rettssikkerheten. Justisdepartementet, i samarbeid med blant annet mitt departement, la våren 2013 fram Meld. St. 15 (2012-2013) Om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om leve, jf. Innst. 339 S. For å styrke helsetjenestens tilbud til volds- og overgrepsutsatte, ble det vedtatt flere tiltak som innebærer en ny organisering av tilbudet til overgrepsutsatte. Som representanten vet, støttet ikke Høyre og Fremskrittspartiet alle forslagene i stortings-meldingen. Partiene var bekymret dersom oppfølgingstilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner, uten at det samtidig foreligger et seksuelt overgrep, skulle skilles fra tilbudet til personer utsatt for seksuelle overgrep. Mindretallet fremmet et eget forslag om videreføring av dagens organisasjonsmodell for overgrepsmottakene som fikk støtte fra Kristelig folkeparti og Venstre. Jeg har nå til vurdering hvordan utfordringene ved overgrepsmottakene, som evalueringen fra Nordlandsforskning avdekket, best kan løses. Finansieringsspørsmålet må avklares etter at den videre forankring og organisering av mottakene er fastsatt. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med mine vurderinger knyttet til dette på egnet måte.