Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:822 (2013-2014)
Innlevert: 20.05.2014
Sendt: 20.05.2014
Besvart: 02.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil statsråden snarlig legge fram sak for Stortinget om Langsund-forbindelsen slik at arbeidet kan starte opp?

Begrunnelse

For å kunne starte arbeidet med Langsund-forbindelsen i Karlsøy kommune må Stortinget behandle en proposisjon om bompengefinansiering. Dersom en slik behandling skal kunne skje før sommeren haster det med oversendelse fra regjeringa til Stortinget.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er utålmodig etter å få iverksatt en rekke viktige vegprosjekter, deriblant Langesundforbindelsen. Vi har fremskyndet en rekke vegprosjekter over hele landet, både på planlegging og prosjekteringsstadiene. I forslaget til finansieringsopplegg for prosjektet fylkesveg 863 Langsundforbindelsen er det lagt opp til at Troms fylkeskommune skal dekke 75-80 pst. av kostnadene ved prosjektet. Da saken ble oversendt Samferdselsdepartementet første gang, viste det seg dessverre at fylkeskommunes vedtak ikke var tilstrekkelig bindende til at saken kunne legges fram for Stortinget. Saken måtte derfor behandles på nytt av Troms fylkeskommune, og dette har forsinket fremdriften i saken. Bompengesaken ble behandlet på nytt av Troms fylkeskommune i møte i fylkestinget 24. mars 2014. Det ble da gjort nødvendige vedtak, og Vegdirektoratet har nylig sendt saken til departementet. Arbeidet med å forberede saken for Stortinget basert på dette vedtaket og de nye forutsetningene knyttet til omorganisering av bompengesektoren i Prop. 97 S (2013-2014) er nå i sluttfasen.