Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:824 (2013-2014)
Innlevert: 20.05.2014
Sendt: 20.05.2014
Besvart: 30.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan har statsråden tenkt å løse den uholdbare trafikksituasjonen som er oppstått for næringsliv og befolkning på fergestrekninga E-39 Halsa – Kanestraum i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Helt siden fergeanbudet på riksvegsambandet Halsa – Kanestraum ble satt i drift i januar 2012, har man opplevd en tidvis prekær trafikksituasjon mht. kapasitet og materiell på denne fergestrekninga. Situasjonen skyldes i hovedsak tre faktorer: Sterk trafikkvekst, hyppige driftsavbrudd og lavt dimensjonert reservemateriell.
I årene etter at anbudet ble kunngjort i 2009, har strekninga hatt langt sterkere trafikkvekst enn det som var lagt til grunn i anbudskonkurransen. Dette har forsterket seg ytterligere de siste årene etter anbudsoppstart i 2012. Statens vegvesen ser derfor dagens kapasitet som alt for liten.
Ser vi konkret på trafikktallene for fjoråret og hittil inneværende år, så ble forutsetningene i NTP om maks. gjenstående i snitt på 2 % ettertrykkelig brutt. Gjennomsnittlig gjenstående på Halsa – Kanestraum i 2013 var 2,6 %. Situasjonen er spesielt prekær i sommerhalvåret. I juni 2013 så man en trafikkvekst på hele 18 %, og gjenståendeprosent på 6,7 % i samme måned. For hele fjoråret var trafikkøkninga på hele 12,9 %.
Statistikken for trafikken hittil i 2014 viser at situasjonen bare forsterker seg, med en formidabel økning på 16,8 % de tre første månedene – og det før vanlig trafikkmessig høysesong er begynt. Andel tungtrafikk øker også, noe som bekrefter sambandets økende betydning for nytte/næringstransport på Nord-Vestlandet.
På bakgrunn av denne prekære fergesituasjonen på dette sambandet over tid, og som Regjering og Storting gjentatte ganger er gjort kjent med, må det virke uforståelig og uholdbart for regionens næringsliv og befolkning at ikke en tredje ferge settes inn umiddelbart i sommerhalvåret. Fergerederiet melder at en i motsatt fall må regne med at 12000 biler blir stående igjen på kaia i løpet av de tre neste hektiske sommermånedene. Da kan vi trygt si at en navigerer mot kaos og mye frustrasjon i sommervarmen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av å styrke landets infrastruktur. Det er svært viktige at arbeidet med å bygge og vedlikeholde vei styrkes, deriblant satsingen på ferjestrekninger. Jeg er i så måte glad for at representanten Raja viser engasjement for problemstillingen, og ser frem til at vi i fellesskap skal få styrket veibevilgningnene i de kommende års statsbudsjetter.
Det stemmer dessverre at trafikantene i ferjesambandet E39 Halsa – Kanestraum har opplevd mange driftsavbrudd. Etter oppfølging fra Statens vegvesen har imidlertid operatøren gjennomført tiltak og investert i forbedringer på de to fartøyene som trafikkerer sambandet. I 2013 resulterte dette i en regularitet på 99,66 pst., noe som vurderes som en normal driftsituasjon.
I 2013 var andelen gjenstående kjøretøy vel 3 pst. Andelen forventes å øke utover i kontraktsperioden som varer til 31. desember 2019. Dette skyldes i hovedsak at trafikkveksten har vært vesentlig større enn forutsatt. Sambandet har dessuten en betydelig andel næringstrafikk som har vært sterkt økende. Det vil derfor bli behov for å øke kapasiteten i sambandet i løpet av kontraktsperioden. Statens vegvesen mener imidlertid at det er tilstrekkelig at det settes inn økt kapasitet til sommersesongen 2015. Dette vil bli vurdert nærmere i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2015, men jeg følger utviklingen nøye.