Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:829 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 21.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jeg tolker justisministerens svar som nei på spørsmålet mitt nr. 15:793, men ser meg nødt til å stille spørsmålet en gang til for å få et tydeligere svar.
Vil justisministeren sikre at tolker for norske styrker i Afghanistan får beskyttelse i Norge, og vil justisministeren sørge for at tolken som nevnt i spørsmål nr. 15:793 får beskyttelse i Norge?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mitt svar datert 19.mai. Denne regjeringen har, som den forrige, lagt til rette for at personer som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan kan søke om opphold i Norge når deres ansettelsesforhold opphører. Alle søknader blir individuelt behandlet og beskyttelsesbehovet i hver sak vurdert. Ordningen har vært en særordning som har gitt tolker mulighet til å søke fra Afghanistan gitt at de hadde ansettelsesforhold med norske styrker på en bestemt angitt dato.
Personer som befinner seg i Norge og søker asyl her, under henvisning til arbeid/tolking for norske styrker i Afghanistan, vil få sin søknad vurdert etter samme regler og prosedyrer som andre asylsøkere. Også i disse tilfellene foretas det en individuell vurdering av den enkeltes beskyttelsesbehov.
Gjennom Dublinforordningen samarbeider Norge med EU og andre tilknyttede land om hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad. Dersom en asylsøker faller inn under Dublinforordningen, vil vedkommende som hovedregel bli returnert til det medlemsland som er ansvarlig for behandlingen av personens asylsøknad, og beskyttelsesbehovet vil bli vurdert av det aktuelle landets myndigheter. Den søkeren representanten Andersen viser til i sitt spørsmål faller inn under forordningen etter et lengre opphold i Italia, og vil få sitt beskyttelsesbehov vurdert der.