Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:833 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Deler statsråden ambisjonen om at statlige virksomheter skal benytte gode og relevante kvalitetskrav og kvalitetskriterier i kontraktene, og hvordan har statsråden fulgt opp punkt 4a i samarbeidsavtalen?

Begrunnelse

Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen Stoltenberg II og ideell sektor tilsier i punkt 4a "Prinsippet om kvalitet" at en viktig del av arbeidet med kvalitetskriterier i fremtidige kontrakter "vil være å identifisere hvordan særtrekk ved ideelle aktørers tilbud kan tilføre økt kvalitet til tjenestene og hvordan slike kvaliteter kan vektlegges."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg legger til grunn at representanten med sitt spørsmål ønsker informasjon om hvordan vi sikrer at kvaliteten i tjenestene er best mulig og at vi vurderer ideelle organisasjoners bidrag i denne sammenheng.
På barnevernområdet har vi ikke avdekket noen systematiske forskjeller i kvalitet mellom ideelle organisasjoner og andre private aktører. De ideelle organisasjonenes særtrekk, utover eierskap, er at de driver sosialt arbeid ved hjelp av frivillighet. På grunn av strenge krav til kvalitet og kompetanse, har vi ikke erfaring som kan tilsi at de ideelle organisasjonenes frivillige arbeid er relevant for barnevernstjenestene i samme grad som for eksempel i helse- og omsorgssektoren. Frivillig arbeid er ikke del av det arbeidet som drives i barneverninstitusjoner, der er alt arbeid fullt ut lønnsarbeid. Ideelle organisasjoners særtrekk er derfor ikke vurdert som aktuelt i sammenheng med kvalitetsutvikling i barnevernet.
Samarbeidsavtalen representanten viser til ble inngått mellom Stoltenberg II regjeringen og Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift. Regjeringen vil følge opp og vurdere rammene for det videre samarbeidet med ideelle organisasjoner. De ideelle paraplyorganisasjonene vil bli kontaktet om dette. Siden kommunene har et hovedansvar for å gi utsatte barn og unge et godt barnevernstilbud og statens rolle i større grad er å levere tjenester og tiltak som etterspørres av kommunene, betyr dette at vi også må inkludere kommunene i dialogen og samarbeidet med de ideelle.
Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg. Det viktigste er at utsatte barn og unge som trenger det får den hjelpen de har behov for. Som BLD - minister er jeg opptatt av at alle tiltak og tjenester som brukes i barnevernet skal være underlagt strenge krav til kvalitet. Dette gjelder uavhengig av hvordan de som tilbyr barneverntjenester har organisert seg med hensyn til eierskapsstruktur.