Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:835 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er årsaken til at regjeringen ikke ønsker å utnytte handlingsrommet i påvente av det nye direktivet og forlenge varigheten på nye kontrakter som inngås før 1.1.2016?

Begrunnelse

I brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Bufdir, av 29.4.2014, framgår det at nye kontrakter for barnevernsfeltet skal inngå i en åpen konkurranse forbeholdt ideelle, men med varighet fra 1.2.2015 til 31.3.2016. Direktivet har ikke tilbakevirkende kraft.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I regjeringens plattform står det at kommunene skal gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.
Jeg vil som følge av regjeringsplattformen utrede konsekvenser av å likestille alle private aktører som statlig barnevern kjøper tiltak fra. Hva som er barnas beste og momenter som kvalitet i tilbudet, forutsigbarhet og hva som er best ressursutnyttelse, anser jeg som viktige perspektiver i en slik konsekvensutredning. Jeg ønsker ikke at det blir inngått nye, langsiktige avtaler før denne konsekvensutredningen foreligger.
De tre nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser vil forenkle en rekke prosedyreregler, det vil bli lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter og det vil bli lettere å ta sosiale hensyn og miljøhensyn. Arbeidet med å gjennomføre nye direktiver må ses i sammenheng med pågående revisjon av nasjonalt anskaffelsesregelverk. Regjeringen har nedsatt et eget utvalg, Forenklingsutvalget, som har fått i oppgave å forenkle det særnorske anskaffelsesregelverket.
I påvente av utredningen om å konsekvensvurdere likestilling av private aktører ved statlig kjøp av barnevernstiltak, og i påvente av utredningen av konsekvensene av EU-direktivet, har jeg gitt beskjed om at det innføres en midlertidig ordning med en skjermet konkurranse for de ideelle, som skal gjelde i 14 måneder, fra 1. februar 2015. I tillegg vil det bli gitt åpning for å prolongere disse avtalene for ytterligere ett år, til 1. april 2017.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement. Vi trenger et mangfold av gode tiltak fra private aktører, slik at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn.