Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:832 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Finnes det noen regler som hindrer regjeringen i å øke varigheten på nye kontrakter som inngås før 1. januar 2016?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av EUs nye retningslinjer for offentlige anskaffelser, vil regjeringen nå endre Norges bruk av egne anbudsrunder for ideelle. Noe som vil få store konsekvenser for ideell sektor.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Som barne- og likestillingsminister er jeg opptatt av gode og fleksible avtaler for ideelle aktører, på lik linje med avtaler med andre private aktører. Alle tiltak og tjenester som brukes i barnevernet skal være underlagt strenge krav til kvalitet. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg.
I regjeringens plattform står det at kommunene skal gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Mitt hovedanliggende når det gjelder barnevernsområdet er at det gis et tilbud som er best mulig tilpasset barnas behov og at tiltakene er av god kvalitet. Vi trenger et mangfold av gode tiltak for det enkelte barn. Erfaringer viser at det ikke er grunnlag for å si at det er kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private tilbydere eller mellom kommersielle og ideelle tilbydere.
Jeg har tidligere sagt at jeg vil utrede konsekvenser av å likestille alle private aktører som statlig barnevern kjøper tiltak fra. I påvente av denne utredningen av konsekvenser av EU-direktivet, har jeg gitt beskjed til direktoratet om at det skal innføres en midlertidig ordning med skjermet konkurranse for de ideelle som skal gjelde kontrakter for 14 måneder fra 1. februar 2015. Disse kontraktene vil dermed ha samme utløpsdato som rammeavtalene om kjøp av enkeltplasser som er inngått med de ideelle og andre private aktører. Jeg har også bedt direktoratet vurdere å ta inn i anbudsgrunnlaget en opsjon om at avtalene kan prolongeres med ett år, det vil si frem til 1. april 2017.
Innkjøpsregelverket er ikke til hinder for lengre kontrakter. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har ikke generelle regler for hvor lang varighet en offentlig kontrakt kan ha. Det innebærer imidlertid ikke at offentlige oppdragsgivere står fritt til å inngå så lange kontrakter som helst. Oppdragsgiver må alltid gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av varigheten på kontrakten som skal settes ut på anbud. Først og fremst for å få til en optimal anskaffelse, men oppdragsgiver må samtidig vurdere om varigheten på kontrakten kan ha konsekvenser for konkurransen i det aktuelle markedet.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement. Vi trenger et mangfold av gode tiltak fra private aktører, slik at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn.