Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:839 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Har Justisdepartementet foretatt denne vurderingen, og hvilke nye vurderinger vil departementet gjøre for at taushetsplikten nedfelt i ulike lover ikke i unødvendig grad skal hindre bekjempelsen av økonomisk kriminalitet?

Begrunnelse

I Stortingsmelding nr. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet, ble spørsmålet reist om det burde gis nye bestemmelser for å lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige forvaltningsorganer for å lette informasjonsutvekslingen i visse saker.
Justisdepartementet uttalte til dette følgende:

«Departementet vil dessuten og mer generelt vurdere bestemmelser i norsk lovgivning for om lette det tverrsektorielle, kriminalitetsforebyggende arbeidet. Ikke minst de økende utfordringene den organiserte kriminaliteten utgjør, nødvendiggjør en kritisk vurdering av skranker for informasjonsdeling i samarbeidsrelasjonene.»

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innledningsvis må jeg bemerke at taushetsplikten for de enkelte kontrolletatene er regulert i ulike regelverk som ligger under andre fagdepartementers ansvarsområde. Kontrolletatenes taushetspliktregler vil derfor i det vesentlig ligge utenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.
Jeg er enig i at en styrket informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene utgjør et viktig tiltak for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet.
Regjeringen vil vurdere ulike tiltak for å styrke informasjonsdelingen, og viktige deler av dette vil inngå i arbeidet med ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.
Det er derfor for tidlig å si om det foreligger behov for lovendringer eller om det vil være tilstrekkelig å organisere arbeidet bedre i form av utvikling av gode samhandlingsformer og rutiner for informasjonsutveksling.