Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:840 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 03.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hvordan vurderer samferdselsministeren at situasjonen er på fergestrekningene Molde-Vestnes og Halsa-Kanestraum, eventuelt hvilke tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å forbedre situasjonen, og når vil disse tiltakene eventuelt bli iverksatt?

Begrunnelse

Fergefri E 39 er et av Norges viktigste vegprosjekter. Men inntil dette prestisjeprosjektet er på plass er det viktig at ferjestrekningene på E39 fungerer best mulig.
Dessverre er kapasiteten på fergestrekningene Molde - Vestnes og Halsa- Kanestraum i Møre og Romsdal sprengt, ut fra dagens antall ferger og rutetilbud. Det er derfor viktig raskt å få på plass gode løsninger for disse to pressede fergestrekningene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Trafikantene i ferjesambandet E39 Halsa – Kanestrøm har opplevd mange driftsavbrudd. Etter oppfølging fra Statens vegvesen har imidlertid operatøren gjennomført tiltak og investert i forbedringer på de to fartøyene som trafikkerer sambandet. I 2013 resulterte dette i en regularitet på 99,66 pst., noe som vurderes som en normal driftsituasjon.
Oppstart av kontrakten på Halsa – Kanestraum var 1. januar 2012, mens Molde – Vestnes hadde oppstart 1. januar 2010. I 2013 var andelen gjenstående kjøretøy i sambandet Halsa – Kanestraum vel 3 pst, mens andelen var 1,3 pst. i sambandet Molde – Vestnes. I begge sambandene forventes andelen gjenstående kjøretøy å øke utover i kontraktsperioden. Dette skyldes i hovedsak at trafikkveksten har vært vesentlig større enn forutsatt, særlig næringstrafikken. Det er derfor behov for å øke kapasiteten i begge sambandene i løpet av kontraktsperioden som for begge sambandene utløper 31. desember 2019. Statens vegvesen mener imidlertid at det er tilstrekkelig at det settes inn økt kapasitet til sommersesongen 2015. Dette vil bli vurdert nærmere i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2015, men jeg følger utviklingen nøye.