Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:846 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 23.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvordan vil statsråden sikre en fullverdig, nasjonal pollenvarslingstjeneste i Norge?

Begrunnelse

Norges Astma- og Allergiforbund hevder i dialog med Stortinget at de er tildelt et betydelig lavere tilskudd via Helsedirektoratet til drift av sitt samfunnsnyttige og helseforebyggende arbeid, herunder driften av pollenvarselet i Norge. De hevder at det er krevende å forstå begrunnelsen fra Helsedirektoratet for at NAAF ikke er tildelt midler til sitt folkehelsearbeid og at de kun har fått et beløp som er spesifisert pollenvarslingstjenesten, men som ikke er dekker de faktiske kostnadene. Slik jeg forstår NAAF, må de vurdere å legge ned tilbudet om pollenvarsel for Norge hvis de tvinges til å finansiere tjenesten gjennom å kutte i andre deler av sitt samfunnsnyttige arbeid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg presisere at jeg setter stor pris på det arbeidet Norges Astma- og allergiforbunds (NAAF) gjør på folkehelseområdet. Jeg er kjent med at det har vært et tett samarbeid mellom NAAF og Helsedirektoratet over flere år, og at NAAF har mottatt økonomisk støtte, bl.a. til driften av Pollenvarselet. Forvaltningen av bevilgningen på kap. 719 Annet folkehelsearbeid, post 79 Andre tilskudd er blant annet delegert til Helsedirektoratet. For å kunne svare på spørsmålet har jeg derfor innhentet historikk og status fra direktoratet.
I følge Helsedirektoratet har Pollenvarslet vært et initiativ fra NAAF som direktoratet har støttet i form av tilskudd på bakgrunn av søknad siden 2002. Jeg er kjent med at NAAF mener staten bør fullfinansiere tjenesten (om lag 2,5 mill. kroner) på lik linje med for eksempel overvåkning og varsling av svekket ozonlag og UV-stråling. Nivået på tilskuddet har variert fra år til år, men har gradvis økt fra 0,46 mill. kroner i 2002 til 1,75 mill. kroner i 2014. Bevilgningen til folkehelsearbeid, bl.a. innenfor områdene smittevern, astma og allergi, ulykker, skader, radon og annet miljørettet helsevern, er i 2014 totalt 6,9 mill. kroner. Av disse er det, for første gang, øremerket 1,75 mill. kroner til Pollenvarslet i Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet.
Representanten viser til at beløpet NAAF er tildelt i 2014 er betydelig lavere enn tidligere. Det har sammenheng med at det ble utbetalt et engangsbeløp til NAAF i 2013 i tillegg til ordinær tildeling.
Når det gjelder spørsmålet om tilskudd utover det som er øremerket i 2014, er jeg trygg på at Helsedirektoratet har gjort en helhetsvurdering av total søknadsmengde og tildelingens øvrige formål. Når det gjelder spørsmålet om økt finansiering fra departementet er det en sak som må vurderes i de årlige budsjettprosessene.