Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:852 (2013-2014)
Innlevert: 23.05.2014
Sendt: 26.05.2014
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 02.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): I 2013 ble det utviklet forslag til nye rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig- og transportplanlegging. Retningslinjene ble sendt på høring med høringsfrist 25.10.2013. Jeg kan ikke se at forslaget er sendt ut og trådt i kraft.
Kan statsråden informere om hvor saken står i dag?

Begrunnelse

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at befolkningen i Norge vil vokse kraftig i årene som kommer. Befolkningsveksten vil først og fremst finne sted i og rundt de store byene, med tilhørende stor etterspørsel etter boliger. Befolkningsveksten gir også betydelige transportutfordringer, og bolig- og næringsutvikling må prioriteres rundt kollektivknutepunktene. Når det investeres i kollektivtransport, må det samtidig utarbeides en plan for bolig- og næringsutvikling og fortetting. Sluttrapporten fra ‘Faglig råd for bærekraftig byutvikling’ understreker viktigheten av at staten tar en aktiv rolle for å møte disse utfordringene og skisserer flere tiltak. Det er klart at staten bør stille tydelige og bindene krav til kommunene for å sikre at nye utbygginger i byer og tettbygde strøk fremmer utvikling av bærekraftige, attraktive og funksjonelt utformede byregioner, byer og tettsteder med et godt fysisk miljø som fremmer helse og livskvalitet for alle og som tar vare på og videreutvikler miljøverdiene. De overnevnte retningslinjene er en viktig del i dette arbeidet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I debatten i Stortinget etter stortingsrepresentanten Solhjells interpellasjon 20. mai i år ga jeg uttrykk for at jeg har et noe annet syn enn Solhjell når det gjelder behovet for mer statlig styring i bypolitikken. Jeg mener at vi må legge mer ansvar på og ha større tillit til våre lokalpolitikere, og at det er feil vei å gå å øke den statlige detaljstyringen av byene.
Samtidig er det klart at planlegging er et helt sentralt verktøy for å sikre en bærekraftig by- og stedsutvikling. En god og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal ligge til grunn for attraktive og klimasmarte byer. Ikke minst er det viktig med regional samordning på plansiden for å oppnå gode løsninger rundt de største byene.
For å lykkes med fortetting og knutepunktutvikling er det helt nødvendig at stat, kommuner, fylker og private aktører samarbeider og samordner sin planlegging, og at det foreligger et overordnet rammeverk for areal- og transportutviklingen i byer og tettsteder. Dette er også i samsvar med synspunktene fra et stort flertall av høringsinstansene ved alminnelig høring av forslaget til nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging høsten 2013.
På denne bakgrunnen har jeg allerede i svar av 6. desember 2013 på skriftlig spørsmål nr. 148 fra stortingsrepresentant Stine Renate Håheim bekreftet at jeg kommer til å revidere gjeldende rikspolitiske retningslinjer fra 1993.
Jeg er opptatt av at nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Med dette som utgangspunkt har det i etterkant av den alminnelige høringen vært arbeidet videre med utforming av retningslinjene.
Jeg tar sikte på at arbeidet med nye retningslinjer sluttføres etter sommeren.