Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:856 (2013-2014)
Innlevert: 26.05.2014
Sendt: 26.05.2014
Besvart: 05.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Mener statsråden at ordningen pasientreiser fungerer slik det var tenkt, og at det er en effektiv måte å håndtere pasienters behov for transport på?

Begrunnelse

Pasientreiser og ny ordning fra 05.05.2014 i Helse Stavanger skaper store utfordringer for distriktskommunene, og aller mest innbyggerne der. Etter at ordningen trådde i kraft har det vært mange avvik. Legekontor, hjemmesykepleie og sykehjemsansatte bruker mye tid på å bestille taxi for sine pasienter i det daglige arbeide, og når de har bestilt må de hele tiden forsikre seg om at pasienten får transporten de trenger. Dette gjelder både reiser til lokal lege eller til sykehus. Ved flere anledninger blir de ansatte ringt opp igjen fra pasientreiser som sier at de ikke kan ta transporten likevel, noe som medfører at legetimer må endres, pasienter ringes og deretter ny bestilling via lokal taxi om de ikke er ute på annet oppdrag. Det kan også vises til pasienter som ikke når sine oppsatte timer på sykehus tidsnok, timer som det er lang ventetid gjerne opp til et år for å få. Det kan ikke være rett at foretak kan ringe bestiller opp igjen etter at reiser er godkjent og si at de ikke kan stå for reisen likevel, og de lokale helsearbeiderne skal bruke tid på å finne andre løsninger. Ved noen anledninger har kommunenene, som kanskje bare har en ambulanse, sett seg nødt til å bruke ambulanse for å frakte pasienter. Dette svekker beredskapen, når en vet at det er lange avstander mange steder, kanskje bare en ambulanse i kommunen og som trenger gjerne 5 timer om de skal frem og tilbake til sykehuset. Dersom pasientreiser ikke kan ta oppdraget, lokal taxi er opptatt og pasienten blir satt i en annen ledig taxi må pasienten legge ut kostnaden selv og få det refundert fra Helfo.
En tur/retur for en reise i distriktet kan fort komme opp i flere tusen kroner, og alle pasienter har ikke muligheter for å legge ut dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å gi et transporttilbud til pasienter som skal reise til og fra behandling. Dette går frem av spesialisthelsetjenesteloven. I lovens § 2-1a fastlegges at man skal organisere forsvarlige og effektive helsetjenester, blant annet for pasientreiser. De regionale helseforetakene har etablert Pasientreiser ANS og helseforetakenes pasientreisekontorer for å ivareta sitt ansvar på pasientreiseområdet.
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften er utgangspunktet at pasienter og andre brukere har krav på dekning av nødvendige utgifter når de må reise til og fra behandling. Rettigheten er dermed begrenset til et økonomisk etteroppgjør, og gir ikke pasientene rett på krav til rekvirert transport. Pasienttransporten bør organiseres og utføres slik at flest midler brukes til behandling ved sykehusene og ikke til transport.
Størstedelen av pasientreiser foretas ved at pasientene organiserer og legger ut for reisen på egen hånd for deretter å søke refusjon, slik regelverket legger opp til. Tilbud om rekvirert transport finnes likevel i alle landets helseregioner slik at de regionale helseforetakene bedre kan gi forsvarlig pasienttransport for pasienter som trenger det. Dersom begrensninger i lokale transporttilbud medfører at helseforetakene enten ikke kan tilby rekvirert transport, eller bare gi tilbud til en begrenset andel pasienter, må helseforetaket vurdere om tilbudet er forsvarlig. Transporttilbudet kan være forsvarlig selv om pasienter henvises til å organisere og legge ut for reisen selv, eller må vente lengre enn ønskelig på rekvirert transport.
Helse Stavanger HF har inngått avtaler for ikke akutt pasienttransport fra 5.5.2014. Det fremkommer på hjemmesidene til helseforetaket at man etter en brukerundersøkelse våren 2013 innså behovet for å inngå nye typer transportøravtaler. I de gamle avtalene fikk man for store kvalitetsutfordringer og betalte en for høy pris for transporttilbudet. I de nye avtalene er det lagt opp til et variert transporttilbud tilpasset mulighetene for dette og pasientenes behov. Det finnes nå blant annet egne rullestolbiler.
Helse Stavanger har opplyst at det har vært noen tilleggsutfordringer etter at ny avtale trådte i kraft 5.5.2014. Helseforetaket har også opplyst publikum om dette på sine hjemmesider, og har her bedt om forståelse og litt ekstra tålmodighet i en oppstartsfase for de nye avtalene. Årsakene til utfordringene er sammensatte. Helse Stavanger opplyser at det nå jobbes med å bedre måten den nye ordningen fungerer på. Dette gjøres blant annet ved å øke graden av samkjøring, sikre at reiser rekvireres i god tid, og ved å tilrettelegge for at pasienter i større grad skal bestille egen transport. Helse Stavanger vil fortløpende vurdere tilretteleggingen av pasienttransporten. Dette innebærer at utfordringer i inngåtte avtaler med ulike transportører, og andre forhold som ikke fungerer tilfredsstillende for brukerne, korrigeres og bedres.
Avslutningsvis er det viktig å ta med at brukerne bør benytte seg av sin klagerett og sende klage dersom man mener rettighetene til pasientreiser ikke er oppfylt. En klage vil først behandles av det pasientreisekontoret som har behandlet saken. Dersom klager ikke gis medhold, sendes klagen videre til fylkesmannen i gjeldende fylke for endelig behandling.