Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:857 (2013-2014)
Innlevert: 26.05.2014
Sendt: 26.05.2014
Besvart: 03.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Tidligere miljøvernminister Solhjell uttalte i 2013 at regjeringen jobbet med en ordning med vrakpant på fritidsbåter.
Kan statsråden redegjøre for fremdriften med dette arbeidet?

Begrunnelse

I 2013 passerte vi én million fritidsbåter i Norge. Til sammenligning passerte vi én million biler i 1976. Rundt 5.000 båter blir tatt ut av bruk i året, og vi vet ikke hva som skjer med det store flertallet av dem.
Det finnes ikke tilfredsstillende returordninger for utrangerte plast- og glassfiberbåter. Utrangerte båter ligger som skjemmende elementer i naturen, mens andre blir senket i sjøen.
Slik det er i dag mangler båteierne ordninger som kan hjelpe dem med å behandle dette avfallet på en miljøforsvarlig måte. Hvis en lykkes med å få etablert mottakstassjoner, kan det miljøproblemet som dette avfallet utgjør, omgjøres til råstoff som kan gå inn i produksjon av nye båter. Andre bruksområder for restavfallet er blant annet sementindustrien og bygningsindustrien. En slik etablering kan også gi arbeidsplasser i distriktene.
For å få til en effektiv innsamling av de utrangerte båtene, vil det være nødvendig å innføre en vrakpantordning, kombinert med miljøavgift ved kjøp av nye båter.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Hvert år kasseres og forsvinner bort imot 5500 gamle fritidsbåter. Kun 1000 av disse blir levert godkjente avfallsmottak. Fritidsbåter inneholder miljøgifter og annet farlig avfall og representerer derfor en forurensningsfare hvis de ikke blir tatt forsvarlig hånd om. Gjenvinnbare ressurser går også tapt. Dette er bakgrunnen for at Miljødirektoratet er gitt i oppdrag å vurdere virkemidler for innsamling av kasserte fritidsbåter. En god innsamlings- og mottaksløsning er en forutsetning for at kasserte fritidsbåter blir levert inn, og at de blir håndtert på en forsvarlig måte. Miljødirektoratet er derfor bedt om å utrede en produsentansvarsordning der bransjen selv sørger for finansiering. Ettersom en stor del av problemet er knyttet til eldre båter, er Miljødirektoratet også bedt om å vurdere hensiktsmessige finansieringsløsninger i forbindelse med en oppstartsfase. Bransjen vil bli involvert i arbeidet med å utrede en hensiktsmessig bransjeløsning. Som grunnlag for arbeidet skal Miljødirektoratet bl.a. kartlegge mengden miljøfarlige stoffer i fritidsbåter samt forventet miljørisiko når båter disponeres ulovlig, og de skal gjennomgå estimater på hvor mange båter som vil bli kassert i nær framtid. Arbeidet er omfattende, og har frist 1. februar 2015.
Miljødirektoratets faglige arbeid vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å sikre forsvarlig behandling av kasserte fritidsbåter.