Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:859 (2013-2014)
Innlevert: 27.05.2014
Sendt: 27.05.2014
Besvart: 03.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden redegjøre for status med hensyn til saksbehandlingstider i UDI ved behandling av søknader om familiegjenforening, herunder målsetninger og tiltak for å redusere saksbehandlingstiden?

Begrunnelse

UDI opplyser på sine hjemmesider at direktoratet har svært mange saker til behandling og det går ut over saksbehandlingstidene. Saksbehandlingstiden for søknader om familiegjenforening er nå oppe i ni måneder.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til UDI for 2014 er det stilt krav om at 80 prosent av familiesakene skal behandles innen 6 måneder. Ingen saker skal bli eldre enn 12 måneder, med mindre det foreligger særskilte grunner. Når det gjelder familiesaker hvor referansepersonen er en arbeidsinnvandrer, skal 80 prosent av sakene behandles innen 2 måneder. Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for å tilfredsstille de kravene som er satt.
UDI har for 1. tertial 2014 behandlet 70 prosent av familiesakene innen 6 måneder, det vil si 10 prosentpoeng under det definerte kravet. I tillegg var 466 av sakene som ble behandlet 1. tertial 2014 eldre enn 12 måneder.
UDI har opplyst at økningen i forventet saksbehandlingstid for familiesaker er midlertidig og skyldes intern omorganisering i UDI. Omorganiseringen består i at UDIs veiledningstjeneste integreres i den ordinære saksbehandlingen. Hensikten med tiltaket er både å gi bedre brukerservice og å få redusert saksbehandlingstiden. I en overgangsperiode vil imidlertid saksbehandlingstiden gå noe opp.
Bakgrunnen for at enkelte saker har mer enn 12 måneders saksbehandlingstid er sammensatt. Faktorer som kan medvirke til lang saksbehandlingstid er blant annet bruk av DNA-test, vurderinger av forhold knyttet til referansepersonen, kapasitet i politiet til å gi uttalelse og kapasitet ved ambassader som skal gjennomføre intervju.
UDI har derfor oppjustert omtalen av hva som kan være forventet saksbehandlingstid på sine nettsider.