Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:867 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I Nasjonal transportplan 2014-2023 trekkes økt bruk av statlig plan frem som et viktig virkemiddel for raskere gjennomføring av samferdselsprosjekter. Regjeringen viderefører dette tiltaket i sin politiske plattform.
Hvor mange flere/færre statlige planprosesser for samferdselsprosjekt har det blitt gjort vedtak om siden regjeringsskiftet og hvilke prosjekter er dette?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er riktig at forrige regjering i Nasjonal transportplan som ble fremlagt helt i slutten av deres regjeringsperiode, kommuniserte at de ønsket økt bruk av statlig plan. Behovet for å redusere planleggingstiden var/er åpenbar. Rødgrønne politikere har også i ettertid beklaget seg over daværende regjerings manglende inngripen i prosessene (ref. Aftenposten 06.02.14).
Regjeringen er villig til å bruke statlig plan i de tilfeller hvor dette bidrar til raskere og bedre gjennomføring av prosjektet. Vi har blant annet varslet det på E16 Sandvika-Hønefoss. På bakgrunn av regjeringens behandling av E39 Aksdal-Bergen, ble det i desember 2013 lagt premisser for den videre planleggingen i saken. En av føringene er at prosjektet skal planlegges som statlig plan på kommunedelplannivå. Det skal senere tas stilling til om det er behov for statlig plan også på reguleringsplannivå. I tillegg kan jeg nevne at det i februar 2014 ble bestemt at 13 større vegprosjekter skal unntas fra kravet om konseptvalgutredning (KVU), også dette som et ledd i å redusere tidsbruken i planleggingen. Vi vil vurdere bruken av statlig plan fortløpende for hvert enkelt prosjekt som behandles.
I ett tilfelle har regjeringen valgt å frafalle statlig plan – på E8 Ramsfjorden, hvor forrige regjering i hastverk rett før valget valgte å pålegge statlig plan. Vi har et godt samarbeid med politisk ledelse i Tromsø kommune, og opplever at de har god fremdrift i saken.
Økt bruk av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning er ett av flere tiltak i regjeringens plattform for å effektivisere planprosessene. Samordning av innsigelser og avgrensning innsigelsesretten er også aktuelle tiltak. En arbeidsgruppe skal komme med forslag til hvordan dette kan gjøres på samferdselssektoren.
Planlegging er også en sentral del av det pågående moderniseringsarbeidet for hele transportsektoren, for eksempel i tilknytning til etablering av utbyggingsselskap på veg. Stortinget vil bli forelagt saken.