Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:868 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 05.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jf. Innst. 388 S (2011-2012) ble det bestemt av Stortinget at anlegget på Mågerø skulle avvikles og at deler av anlegget heller skulle legges til Sørreisa. Undertegnede har mottatt henvendelser om at regjeringen er i ferd med å fravike dette og heller bygge opp tilsvarende fasiliteter på Rygge.
Medfører dette riktighet og dersom så ikke er tilfelle, opprettholdes fremdriften mht. etablering i Sørreisa?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. mai 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan A. Ellingsen. Spørsmålene gjelder avviklingen av Luftforsvarets stasjon Mågerø og status mht. etableringen av det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC) på Reitan.
Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er godt i gang og blir fulgt opp i tråd med Stortingets gjeldende vedtak. Imidlertid har regjeringen besluttet å justere tidslinjen for gjennomføringen av to av vedtakene. Flyttingen av generalinspektøren for Luftforsvaret med staber fra Rygge til Reitan er utsatt til 2020. Da forventes hoveddelen av omstillingen i Luftforsvaret å være gjennomført. Videre vil QRA-kampflyberedskap med F-16 bli værende i Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen. Evenes bygges opp som fremskutt operasjonsbase for F-35.
Gjennom Stortingets behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid ble det vedtatt at Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned. Luftforsvarets kontroll- varslingsskole skal flyttes fra Mågerø til Sørreisa og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes fra Mågerø til Reitan. Det legges opp til at driften av Mågerø er avviklet i løpet av 2016.
Luftforsvarets stasjon Sørreisa skal videreutvikles til en forbedret og mer moderne kontroll- og varslingskapasitet. Luftforsvarets primære kapasitet innenfor kontroll og varsling skal samles ved Sørreisa og skal være dimensjonerende for døgnkontinuerlig drift. Sørreisa er i ferd med å få installert nytt og mer moderne utstyr. Det vil også bli bygget og rehabilitert nødvendig skolebygg og forlegninger på Sørreisa for å ta i mot den økte virksomheten.
Det ble videre vedtatt å etablere et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) i tilknytning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan. Det legges opp til at NAOC etableres organisatorisk i løpet av 2014 og vil være en del av generalinspektøren for Luftforsvarets organisasjon og operativt underlagt FOH. Luftoperasjonssenteret vil gradvis bygges opp med blant annet personell som frigjøres når Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned.
Forsvaret opplyser om at det er et mer omfattende behov for eiendom, bygg og anlegg (EBA) enn forutsatt for å etablere luftoperasjonssenteret på Reitan. Det arbeides i Forsvaret med en anbefaling for å finne midlertidige løsninger på dette i påvente av endelig EBA-løsning. Vedtakene om nedleggelse av Luftforsvarets stasjon Mågerø og etableringen av luftoperasjonssenteret på Reitan ligger fast. Jeg vil klart avvise at regjeringen trenerer oppbyggingen av Luftforsvarets stasjon Sørreisa, etableringen av luftoperasjonssenteret på Reitan og at det vil bygges opp tilsvarende fasiliteter på Rygge.