Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:875 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 30.05.2014
Besvart: 06.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Som statsråden er kjent med har Norske Skog Saugbrugs klaget til Klima- og miljødepartementet på vedtak i Miljødirektoratet som innebærer at CO2-kompensasjonen til NS Saugbrugs skal avkortes med volumet av den langsiktige kraftkontrakten med Statkraft inngått før 2005 som Norske Skogindustrier ASA eide pr. 14. mai 2012. Den økonomiske effekten av ikke å få full kompensasjon er 20 mill. kroner.
Når vil svar på klagesaken foreligge, og vil statsråden gi NS Saugbrugs medhold i klagen slik at de kommer inn under ordningen?

Begrunnelse

Norske Skog Saugbrugs har som kjent søkt om å komme inn under CO2-kompensasjonsordningen men fått avslag. Vedtaket som er gjort i Miljødirektoratet innebærer at CO2-kompensasjonen til NS Saugbrugs skal avkortes med volumet av den langsiktige kraftkontrakten med Statkraft inngått før 2005 som Norske Skogindustrier ASA eide pr. 14. mai 2012. Den økonomiske effekten av ikke å få full kompensasjon er 20 mill. kroner. Treforedlingsindustrien i Norge har hatt store utfordringer de siste årene, og er i omstilling. Det er viktige arbeidsplasser for Halden og Østfold. Det er viktig for de berørte å få et raskt svar på når svar på klagesaken vil foreligge, og om statsråden gir NS Saugbrugs medhold i klagen slik at de kommer inn under ordningen.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg kan bekrefte at Klima- og miljødepartementet har mottatt en klage fra Norske Skog Saugbrugs som gjelder Miljødirektoratets vedtak om CO2-kompensasjon. Klagen fra Norske Skog Saugbrugs er én av flere klagesaker knyttet til kompensasjonsordningen som for tiden er til behandling i Klima- og miljødepartementet. Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å kompensere industrien for høye elektrisitetspriser som følge av klimakvotesystemet, og dermed hindre at industrien flytter ut til land med mindre streng klimapolitikk (karbonlekkasje). Kompensasjonsordningen er en regelstyrt ordning, basert på regelverket i forskrift om CO2-kompensasjon for industrien og EUs retningslinjer for statsstøtte, og dette regelverket vil ligge til grunn for departementets vurdering av klagesakene. Klagesakene krever grundige vurderinger, og departementet er opptatt av at hver enkelt sak må være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Sakene er høyt prioritert, og departementet tar sikte på å fatte vedtak så raskt som mulig.