Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:876 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 30.05.2014
Besvart: 06.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden ta initiativ overfor Vestre Viken Helseforetak til at det utarbeides en utviklingsplan for Bærum sykehus, slik det er gjort for Drammen sykehus?

Begrunnelse

Alle vedtak om sykehusdriften i Vestre Viken tas på hovedkontoret i Drammen. Bærum sykehus har begrenset herredømme over ansettelser, anskaffelser, vedlikehold og drift. Bærum sykehus har gjennom en lang periode mistet både faglig medisinsk personale og teknisk utstyr. Vanlig vedlikehold av bygninger og inventar er forsømt.
Styret i Vestre Viken Helseforetak har vedtatt at Bærum sykehus skal bestå som lokalsykehus med akuttmottak for Asker og Bærum, og at sykehuset også skal ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Meg bekjent foreligger ingen plan for å følge opp vedtaket.
Til dels motstridende oppslag i avisene har ført til forvirring og usikkerhet, både hos personalet på Bærum sykehus og blant befolkningen i Asker og Bærum.
Asker og Bærum har snart 200 000 innbyggere og vokser raskt. Det er et befolkningsgrunnlag som er stort nok for behandling av de mest vanlige sykdommene.
Flere, blant annet "Venner av Bærum sykehus" ønsker en utviklingsplan for Bærum sykehus, slik at både befolkningen i Asker og Bærum, sykehuspersonalet, og de kommunale myndighetene, kan oppleve større forutsigbarhet i sykehuspolitikken. Da det allerede er gjort vedtak vedrørende framtida for Bærum sykehus, er det ikke nødvendig å vente på regjeringens helseplan i 2015 for å utarbeide en plan. En utviklingsplan må omfatte faglig utvikling med innføring av stedlig ledelse på alle avdelinger - også på røntgen, laboratorier og intern service, og ikke minst for vedlikehold av bygningsmassen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Både Drammen sykehus og Bærum sykehus er omfattet av utviklingsplanen som er vedtatt i Vestre Viken HF. Styret i Vestre Viken HF vedtok i styremøte 28. april 2014, sak 26/2014, at Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi. Oppfølging av eiendomsstrategien er Vestre Viken HF sitt ansvar og foretaket har oppdrag om å sikre økonomisk bærekraft til å gjennomføre nødvendige investeringer.
På bakgrunn av det ovennevnte kan jeg kan ikke se at det er nødvendig, eller riktig, at jeg skal ta initiativ til at det utarbeides en egen utviklingsplan for Bærum sykehus.