Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:882 (2013-2014)
Innlevert: 02.06.2014
Sendt: 02.06.2014
Besvart: 10.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På Trandum har det sittet en barnefamilie med en gutt på 2 år i over 10 uker i påvente av å bli sendt tilbake til Afghanistan. Dette er ikke akseptabelt.
Mener justisministeren at det er riktig og i tråd med våre regler og barnekonvensjonen at barn blir sittende i over to og en halv måned på Trandum, og vil justisministeren sørge for at det settes en makstid for hvor lenge barn kan bli boende på Trandum?

Begrunnelse

Stortinget har flere ganger sagt at barn bare kan fengsles dersom det er tvingende nødvendig, og praksis fra Trandum har vist at familier med barn nesten utelukkende pågripes i tilfeller hvor det ligger til rette for rask uttransportering. I Innst. 78 L (2011-2012) viser både Justisdepartementet og komiteen til at dersom uttransportering ikke kan skje dagen etter pågripelse, blir familien nesten alltid sluppet fra Trandum fremfor at det bes om fengslingskjennelse fra retten. Dette er ikke tilfelle i denne saken, hvor et barn på 2 år har sittet i to og en halv måned på Trandum.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er sjelden behov for fengsling av barn i forbindelse med uttransportering. Skal barn plasseres på politiets utlendingsinternat på Trandum er oppholdet tilrettelagt ved at det er etablert en egen oppgradertavdeling for kvinner, barn og familier, også med egne uteområder. Det er også viktig at familien holdes samlet. Skal et barn fengsles, vil det bli etablert kontakt mellom utlendingsinternatet og barnevernet.
Utlendingsloven forbyr ikke fengsling av barn. Det er domstolen som avgjør om en person skal fengsles eller ikke. I alle fengslingssaker skal retten foreta en forholdsmessighetsvurdering, og fengsling av en person under 18 år kan bare skje der det er tvingende nødvendig. Fengsling kan ikke lenger opprettholdes dersom det etter rettens vurdering vil være uforholdsmessig. Og det følger av loven at fengsling uansett ikke kan overstige 12 uker, med mindre det foreligger særlige grunner. Etter min mening er det ikke behov for endring i regelverket
I denne konkrete saken skal forholdsmessighetsvurderingen av barnets opphold på politiets utlendingsinternat ha vært prøvd i retten flere ganger, av både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, sist ved Oslo tingrett 28.05.14. Det skal ha vært tett samarbeid med barnevernet i hele fengslingsperioden, blant annet med jevnlige tilsyn og oppfølgnings- og aktivitetsplan. Etter det jeg har fått opplyst er familien nå uttransportert.