Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:886 (2013-2014)
Innlevert: 03.06.2014
Sendt: 03.06.2014
Besvart: 11.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Ved ungdomsenheten i Bergen fengsel skal et tverrfaglig prosjekt gi innsatte barn bedre rehabilitering. Det vurderes nå å fjerne den barnevernfaglige stillingen fra prosjektet, - en toårig stilling. Prosjektbeskrivelsen sier at ordningen skal evalueres.
Hva er begrunnelsen for at stillingen nå vurderes fjernet, er det gjort en evaluering som tilsier at rehabiliteringen av barna blir bedre uten denne stillingen og hvilke innspill har justisministeren gitt BLD i saken?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ungdomsenheten skal fortsatt være et tverrfaglig prosjekt som også har tilgang på barnefaglig kompetanse. Det legges ikke opp til endringer i teamets sammensetning eller funksjon.
Det tverretatlige teamet er etablert i et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet (KD), og består av lederen for Ungdomsenheten og en psykolog som er ansatt ved det regionale helseforetaket. Opplæring i kriminalomsorgen representert ved fylkeskommunen deltar i prosjektperioden og en ansatt fra Bufetat deltar i en toårig prosjektperiode.
Det er satt i gang en evaluering av ungdomsenheten med tilhørende tverretatlig team. Det er forventet at første delrapport vil foreligge før sommeren og departementet avventer konklusjonene i denne delrapporten. Det legges ikke opp til endringer i teamets sammensetning eller funksjon på nåværende tidspunkt.