Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:893 (2013-2014)
Innlevert: 04.06.2014
Sendt: 05.06.2014
Besvart: 11.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kan statsråden gi et anslag på kostnader for henholdsvis planlegging, kvalitetssikring, prosjektering og bygging av et nytt, lukket fengsel med anslagsvis 300 plasser?

Begrunnelse

Bygging av fengsel er kostnadskrevende og kostnadene vil selvsagt variere med hensyn til antall celler, utforming, sikkerhetsnivå og geografisk plassering. Det er likevel mulig å gi et ca.-anslag, basert på tidligere erfaringer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kostnaden ved bygging av nye fengsler varierer. Erfaringsmessig utgjør den samlede kostnaden til planlegging og prosjektering mellom fem og 20 pst. av totalkostnaden. Kostnadene for kvalitetssikring (KS1 og KS2) samlet utgjør i størrelsesorden 0,07 pst.
Dersom vi tar utgangspunkt i utgiftene til Halden fengsel, vil totalkostnaden til 300 plasser være om lag 1,6 mrd. kroner (2013-kroner). Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til et slikt anslag.