Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:900 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 05.06.2014
Besvart: 13.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil statsråden ta opp overlegenes bekymringsmelding med ledelsen i Helse Nord og UNN, og vil han sikre at ansatte ved UNN trygt kan ta opp problematiske forhold, samt at sanksjoner og trusler om oppsigelse aldri blir brukt mot ansatte som kritiserer ledelsen?

Begrunnelse

42 overleger fra Tromsø, Narvik og Harstad har ifølge TV2 underskrevet en bekymringsmelding om forholdene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Bekymringsmeldingen er sendt til styreleder i Helse Nord og til helseministeren. Legene kommer med en svært sterk tilbakemelding om konsekvensene av dagens styringssystem i sykehusene. De varsler om innsparinger og kutt som rammer pasientsikkerheten. De advarer mot omorganisering som tvinges igjennom, til tross for faglige advarsler. Og de rapporterer om en fryktkultur hvor leger ikke tør ta opp problematiske forhold, i frykt for represalier. Ifølge legene opplever tillitsvalgte ved UNN sanksjoner og trusler om oppsigelse.
Bekymringsmeldingene er et tydelig vitnesbyrd om svakhetene ved foretaksmodellen som norske sykehus i dag styres etter. Beslutninger forankres i for stor grad i hensynet til økonomi, og baseres i for liten grad på faglighet. Finansieringssystemet med stor grad av innsatsstyrt finansiering bidrar også til å sette faglig skjønn til side. Den politiske styringen av sykehusene er svak, mens ledelsen i foretakene har store fullmakter. Dette bidrar til liten åpenhet.
Regjeringen har et annet syn på foretaksmodellen enn SV, og det har undertegnede respekt for.
Det må likevel være fullstendig uakseptabelt at ansatte og tillitsvalgte opplever at det ikke er kultur for å si i fra. Det er et politisk ansvar å sikre at ansatte i det norske helsevesenet tør å snakke åpent om utfordringene de møter i sin arbeidshverdag.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er den siste tiden gjennomført et arbeid med endringer av intern organisering ved UNN. Her har arbeidstakerne og deres representanter vært involvert i arbeidet og medbestemmelse er utøvd i tråd med gjeldende regelverk. I omstillinger må det etableres tillitsbaserte relasjoner mellom alle parter, samtidig som kravene til et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne og forsvarlige tjenester til pasientene blir ivaretatt. Omstillinger kan medføre offentlig kritikk fra egne medarbeidere. Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av at medarbeiderne skal ha anledning til å komme med sine meninger og gi offentlig kritikk. I foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar 2012 ble det presisert at det skal mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver. Foretaket må dersom slik kritikk reises, vurdere om ytringen skal medføre endringer eller om den bør møtes med motinnlegg. Departementet er kjent med at dette er den praksis Helse Nord også følger, og som også er fulgt ved UNN i denne prosessen. Jeg vil også minne om at det følger av arbeidsmiljølovens varslingsregler at en arbeidstaker som på en forsvarlig måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten ikke skal møtes av sanksjoner. Jeg forutsetter selvfølgelig at arbeidsgiver utøver sin arbeidsgiverrolle i tråd med lov- og avtaleverk.
Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom orientering fra Helse Nord RHF fått informasjon om at det er kapasitetsutfordringer ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Antall senger er redusert som følge av samhandlingsreformen, samtidig som UNN har en stor andel pasienter som venter på å få plass i kommunene de kommer fra. Dette gjelder særlig Tromsø kommune. Problemet er tatt opp med Fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune og Helse Nord. Dette arbeides det videre med, og UNN håper at dette vil bedre seg i tråd med den utviklingen de ser i andre sykehusområder i nord.
Helse- og omsorgsdepartementet vil understreke det ansvar som både ledelse og medarbeidere har. Det er viktig at medarbeiderne opplever takhøyde og åpenhet rundt spørsmål om omstillingsprosesser. Dette innbefatter et ledelsesansvar for å skape tillitsbaserte relasjoner og dialog med alle parter. Samtidig må kravene til et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for medarbeidere, og forsvarlige tjenester til pasientene, bli ivaretatt.
Brevet som er stilet til styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF fra overlegene vil bli besvart om kort tid av styreleder i Helse Nord RHF.
Jeg har tillit til at de nevnte problemstillingene best vil kunne avklares i den etablerte dialogen mellom ledelsen, tillitsvalgte og medarbeiderne.