Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 05.06.2014
Besvart: 12.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Vil statsråden gå i dialog med Posten Norge AS for å sikre at postombæringen i Flekkefjord og Kvinesdal kommer på rett spor og at Postens sorteringssystem i Kristiansand eventuelt forbedres slik at innbyggerne ikke blir skadelidende?

Begrunnelse

Det siste året har det kommet meldinger om at en rekke kunder i Flekkefjord og Kvinesdal ikke har fått den posten de skulle ha. Dette har vært et gjentagende problem, og situasjonen er svært krevende både for privatpersoner og enkeltbedrifter. Det kommer blant annet meldinger om at regninger ikke kommer frem, med den konsekvens at det åpnes inkassosaker som følge av mangler ved postleveringen.
For en tid tilbake ble Postens sorteringssystemer lagt om, og det hevdes blant annet i Avisen Agder 28. mai i år at denne omleggingen kan være en årsak til problemene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Posten Norge AS er gjennom sin konsesjon gitt oppdraget med å sørge for et tilbud av leveringspliktige posttjenester i hele landet. Posten organiserer selv sitt arbeid for å oppfylle kravene i konsesjonen på en best mulig måte. Post- og teletilsynet fører tilsyn med at konsesjonen oppfylles.
Jeg har undersøkt de forhold som lå til grunn for det presseoppslaget representanten Grøvan viser til i sitt spørsmål. Forholdet er brakt inn for Post- og teletilsynet. Tilsynet vil undersøke om leveringskvaliteten i området har endret seg som følge av endrede sorteringsrutiner. Jeg ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å gå nærmere inn på saken.