Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:902 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 06.06.2014
Besvart: 16.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Toppidrettsbegrepet brukes i dag av videregående skoler som tilbyr et 5-timers programfag, men som ikke er kvalitetssikret og godkjent av Norges Idrettsforbund, og som heller ikke tilbyr et skoleløp spesielt tilpasset de strenge krav som stilles til en fremtidig toppidrettsutøver.
Vil statsråden bidra til å sikre at toppidrettsbegrepet ikke misbrukes, gjennom å endre navnet på IDR3001/2/3 Programfag toppidrett til IDR3001/2/3 Programfag konkurranseidrett?

Begrunnelse

Rundskriv F-009-2006 var første revidering av dokumentet Læreplaner for Kunnskapsløftet fra september 2005. Denne revideringen tok for seg både strukturelle endringer (sammenslåing av programområder) samt mindre endringer. En av disse mindre endringene omhandler faget IDR3001 Toppidrett. Toppidrettsfaget er i utgangspunktet et programfag innenfor programområdet idrettsfag, men dette rundskrivet åpnet for at alle skoleslag fritt kunne tilby programfag IDR3001 Toppidrett.
Resultatet av denne endringen i Kunnskapsløftet var at svært mange skoler med studiespesialiserende utdanningsprogram, åpnet for at elever kunne velge faget toppidrett. For å markedsføre denne muligheten ble og blir begreper som ”toppidrettslinje, toppidrettsgymnas og spisset toppidrett” benyttet til stor irritasjon for Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.
Faget toppidrett 1, 2, 3 er et 5 timers fag som i utgangspunktet handler om læren om toppidrett. Faget er delt i tre hovedområder; treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Læreplanen i faget er god og relevant, men omfanget (5 uketimer) er såpass lite i forhold til idrettens krav til treningsmengde at deltakelse i faget ikke kvalifiserer til det å ”drive med toppidrett”.
Å bli et godkjent toppidrettsgymnas er en omfattende prosess som består av to steg. Det første steget er å søke Utdanningsdirektoratet om å få drive etter privatskoleloven. Kravet som Utdanningsdirektoratet stiller er at søkende skole tilbyr faget toppidrett. Etter at man er godkjent av Utdanningsdirektoratet må man kvalitetssikres og godkjennes av NIF/NOK. Kvalitetssikringen som utføres av Olympiatoppen stiller vesentlig strengere krav til omfang, innhold og tilrettelegging av hverdagen til toppidrettselevene enn det som fremgår av privatskoleloven.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Opplæringen i programfaget toppidrett gir kunnskap om hva det innebærer å være toppidrettsutøver og kan således bidra til at Norge får bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Programfaget toppidrett tilbys både i offentlige videregående skoler og skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b.
Kunnskapsdepartementet fastsetter og reviderer læreplanene i grunnskolen og i de gjennomgående læreplanene (fellesfagene) i videregående skole. Utdanningsdirektoratet utvikler, fastsetter og reviderer læreplaner for programfagene i videregående opplæring etter delegert myndighet fra departementet.
I 1999 ble det etter et budsjettvedtak i Stortinget etablert en budsjettstyrt (ikke lovfestet) tilskuddsordning for ”den spesielle toppidrettsdelen av tilbudet ved toppidrettsgymnasene”. Dette toppidrettstilskuddet kommer i tillegg til tilskuddet som de private toppidrettsgymnasene har krav på etter privatskoleloven. Dette toppidrettstilskuddet gis kun til de private toppidrettsgymnas som er godkjent av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Toppidrettstilskuddet til privatskolene gis i dag til 11 skoler. I tillegg er det godkjent 6 andre private skoler etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d som ikke mottar dette tilskuddet, men kun én av disse er pr dags dato i drift.
Jeg er kjent med problemstillingen som representanten tar opp. Jeg viser imidlertid til at læreplanen for programfag toppidrett, som ble fastsatt i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet, nå er godt innarbeidet og kjent av både elever, lærere og rådgivere i skolen. Jeg tror derfor ikke at navnet på programfaget fører til at elever velger utdanningen på sviktende grunnlag. Jeg ser det derfor ikke som formålstjenlig å endre navnet på IDR3001/2/3 Programfag toppidrett til IDR3001/2/3 Programfag konkurranseidrett.