Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:904 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 06.06.2014
Besvart: 16.06.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Kan statsråden se på retningslinjene som er gitt til prosjektet, og vurdere om det er mulig for å åpne for at ytterligere fylker kan være med, og at Vestfold dermed kan komme i betraktning, eller åpne for at ubrukte midler kan overføres til fylker som vil være med og som har planene klare?

Begrunnelse

Det er stor mangel på livssynsnøytrale sermonirom i kommunene, også i Vestfold. Det IKS-styrte Vestfold Krematorium VK, nytt i 2010, betjener innbyggere fra Holmestrand i nord til Larvik i sør. VK eies av Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner. Her finnes det et lite sermonirom med plass til 30-40 personer. Dette er stadig i bruk, men viser seg ofte å være for lite.
Representantskapet i VK vedtok derfor følgende 18.10.13 (sak 7/13):

3. Etablere et forprosjekt som har til hensikt å utarbeide forslag til:
a) organisering, bygging og drift av nytt livssynsnøytralt sermonirom
b) etablering av alternative former for urnevegg, askespredning etc.

VK er også samarbeidspartner i et forskningsprosjekt Creamtion practices in Norway, regulations, changes, challenges and innovations som Dr. Hans Hadders v. Høyskolen i Sør-Trøndelag leder.
Kulturdepartementet forvalter en tilskuddsordning på tilsammen 10.3 mill.kr. i 2014 til etablering av livssynsnøytrale sermonirom, jf. Prop.1 S (2013-2014)Kulturdepartementet. Det er etablert et prøveprosjekt for tilskuddsordningen hvor Oslo og fire fylkeskommuner deltar.
Midlene fordeles videre etter retningslinjer gitt av departementet. Troms, Sør-Trøndelag, Akershus, Oslo og Rogaland deltar i prøveordningen.
VK har søkt Kulturdepartementet om 250.000 kr. til forprosjekt i 2013 og 2014, men har fått avslag fordi Vestfold ikke er blant de fylkene som omfattes av tilskuddsordningen. Kulturdepartementet er kjent med planene, og har ansett prosjektet som relevant og interessant.
Vestfold har planene klare, og vil gjerne være med i prøveprosjektet, eller få mulighet til å søke midler som ikke blir brukt til formålet fra andre fylker.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Kulturdepartementets prøveordning med støtte til livssynsnøytrale seremonirom i fem fylker er en oppfølging av stat-kirke forliket fra 2008 og en oppfølging av St. meld. nr. 17 (2007-2008), jf. Innst S nr 287 (2007-2008).
Prøveordningen kom i gang i 2012 og omfattet først tre fylkeskommuner (Akershus, Rogaland og Troms). I 2013 ble prøveordningen utvidet med ytterlige to fylkeskommuner (Oslo og Sør-Trøndelag). Hensikten med prøveordningen er å framskaffe erfaringer med hvordan man på best mulig måte kan bidra til at det legges til rette for slike seremonirom rundt omkring i landet. I utvelgelsen av prøvefylker har departementet lagt vekt på geografisk spredning ettersom etterspørsel og behov kan være ulike rundt om i landet.
Kulturdepartementet gjennomgår for tiden rapporteringer fra de fem fylkeskommunene. Tilsagn om midler for 2014 vil bli gitt etter denne gjennomgangen.
Departementet har mottatt søknader om støtte fra prosjekter utenfor de fem prøvefylkene, herunder fra Vestfold. Dersom det viser seg at bevilgningen på 10.3 mill. kr. i 2014 overstiger hva som blir gitt i tilsagn for de fem prøvefylkene, vil Kulturdepartementet se på muligheten for å lyse ut resterende midler for å fange opp relevante prosjekter og planer for å etablere livssynsnøytrale seremonirom utenfor fylkene som i dag omfattes av prøveordningen.
Kulturdepartementet har for øvrig lagt opp til å evaluere prøveordningen med støtte til livssynsnøytrale seremonirom mot slutten av året.