Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:907 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 06.06.2014
Besvart: 17.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Prosessen med å få på plass egnede lokaler for Bergen tingrett og Nordhordland tingrett blir ytterligere forsinket på grunn av kravet om KVU-prosess. Domstol Administrasjonen har ikke 2 millioner til oppstart av KVU arbeidet og det er ikke satt av penger til formålet i revidert.
Vil statsråden vurdere å fjerne kravet om KVU som både vil fordyre og forsinke prosjekter og heller satse videre på rehabiliteringen av Bergen Tinghus?

Begrunnelse

Arbeidet med å gi de to tingrettene tilfredsstillende arbeidsvilkår har pågått i 15 år. Det er urovekkende at landets nest største by ikke kan tilby de rettspleietjenestene som befolkningen, næringslivet og det offentlige har krav på.
Bergen Tingrett er en av to rettsbygninger som har vernestatus i Norge. Det er et monumentalt bygg, som tydelig signaliserer sin funksjonen og et av de mest kjente bygg i Bergen sentrum. Det har hele tiden vært en forutsetning fra Justisdepartementet at de to tingrettene skulle bli værende i bygget etter at Gulating lagmannsrett fikk sin egen rettsbygning. Statsbygg sitt forprosjekt for rehabilitering av Bergen tinghus bygger på denne forutsetningen.
Dagens Tinghus tilfredsstiller ikke kravene til større straffesaker med flere tiltalte, ei heller sikkerhetskrav, publikumskrav og tilgjengelighet for alle. Fukt- og soppskader har også skapt helseutfordringer for de over 100 ansatte. Arbeidstilsynet varslet flere pålegg, bl.a. knyttet til inneklima og sikkerhet for de ansatte, etter tilsyn i mai 2013.
Selv om kostnadsoverslaget for rehabiliteringen av dette vernede bygget nærmer seg kravet for KVU-prosess, bør man også vurdere forsvarligheten av å forsinke prosjektet med minst to år og ekstra kostnader på minst 7 millioner, uten at man samtidig tydelig kommuniserer hva man mener bør vurderes for å gi et bedre beslutningsgrunnlag.
Regjeringen har vært tydelig på å øke effektivitet og ressursbruk i offentlig planlegging. Her er et godt eksempel på prosjekt der man trenger politisk styring og gjennomføringskraft.
Statsbygg har allerede brukt 20 millioner på å prosjektere en full rehabilitering som tilfredsstiller dagens krav til god rettspleie og riksantikvarens krav.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Rehabiliteringen av Bergen tinghus er et omfattende og kostbart prosjekt.
Det er ikke Justis- og beredskapsdepartementet som kan fjerne KVU. Det statlige kvalitetssikringssystemet fremstår som omfattende, men er likevel det systemet både forrige og nåværende regjering har lagt til grunn for store prosjekter.
Kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag kreves for statlige investeringsprosjekter med en forventet kostnad på over 750 mill. kroner. Forventet kostnad for rehabilitering av Bergen tinghus overstiger denne terskelverdien.
Da forslag til styrings- og kostnadsramme ble oversendt til Finansdepartementet i januar 2012 var kostnadene beregnet til 815 mill. kroner.