Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:912 (2013-2014)
Innlevert: 06.06.2014
Sendt: 10.06.2014
Besvart: 17.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Forsvaret har inngått en milliardkontrakt med et internasjonalt selskap knyttet til konsernet MAN om kjøp av lastebiler. Det hevdes å være en rekke alvorlige etikkbrudd fra selskaper i dette konsernet. Et norsk rederi mener å være påført store tap på grunn av denne adferd.
Hva gjør departementet i denne og liknende saker for å sikre en høy etisk forretningsstandard hos sine leverandører, og sikre at bedrifter som begår etiske overtramp også gjør opp for seg overfor de som er blitt skadelidende?

Begrunnelse

Det norske rederiet I.M. Skaugen har skriftlig og i møter med Forsvarsdepartementet fremsatt en alvorlig bekymringsmelding om sin erfaring med det internasjonale kjente MAN-konsernet. Bekymringsmeldingen har sin bakgrunn i de erfaringer og tap selskapet sier de er påført på grunn av leveranse av skipsmotorer som har vist seg å ha et vesentlig høyere drivstofforbruk enn forutsatt. I følge rederiet hadde leverandøren imidlertid manipulert testresultatene og kunder kjøpte disse maskinene i stedet for konkurrentenes som viste lavere forbruk. MAN-konsernet skal selv ha erkjent og meldt fra om dette, og har også akseptert en straffereaksjon i form av en bot på flere millioner euro ved tysk domstol.
Det rapporters fra åpne kilder om en rekke andre alvorlige etikkbrudd fra nevnte konsern fra ulike steder i verden. I Norge er MAN-konsernet knyttet til ”Unibuss"-saken, som skal behandles i det norske rettsapparat i september. Til tross for disse forhold har Forsvaret inngått milliardavtale om kjøp av lastevogner fra selskapet Rheinmetall MAN Military Vehicles.
Det er ønskelig at regjeringen offentlig klart markerer sin holdning til hvilke etiske krav som det offentlige Norge stiller til sine leverandører og deres nært tilknyttete selskaper.
Det vil i seg selv kunne gi en viktig og forebyggende signaleffekt både overfor dem det gjelder og fremtidige leverandører. Det er også viktig at dette skjer gjennom det offentlige ordskifte og at slike etiske spørsmål tillegges vekt i saker som behandles av Stortinget som bevilgende myndighet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Stortingsrepresentanten stiller spørsmål om hva departementet gjør i anskaffelsen av lastevogner til Forsvaret og lignende saker for å sikre en høy etisk forretningsstandard hos sine leverandører, og sikre at bedrifter som begår etiske overtramp også gjør opp for seg overfor de som er blitt skadelidende.
Jeg er opptatt av høy etisk forretningsstandard hos våre leverandører, og legger stor vekt på at leverandører til Forsvaret følger de etiske retningslinjene som er trukket opp for anskaffelser til forsvarssektoren. Forsvarssektoren har i over mer enn 10 år arbeidet systematisk med å høyne den etiske standarden både internt og hos våre leverandører. Det er utarbeidet egne kurs for våre ansatte, det stilles tydelige krav både til anskaffende instans og leverandør i anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, og det er utarbeidet egne etiske råd som tar opp ulike relevante problemstillinger. Det er videre etablert et eget senter for integritet i forsvarssektoren, det samarbeides tett med fagmiljøer i inn- og utland, og temaet etikk tas opp jevnlig på ledelsesmøter og prosjektstyringsmøter osv.
Forsvarssektoren har som krav at leverandører som ønsker å delta i kunngjorte anskaffelser, skal ha iverksatt tiltak, eller har systemer i sin virksomhet, som forebygger korrupsjon og påvirkningshandel. Videre har departementet innført en etisk egenerklæring for leverandører til forsvarssektoren. Formålet med erklæringen er å oppstille en opplysningsplikt om etiske forhold hos leverandøren. Samtidig bidrar egenerklæringen til å styrke bevisstheten rundt hvilke etiske krav forsvarssektoren stiller til sine leverandører. Leverandører som ikke holder en høy forretningsetisk standard, risikerer å bli utestengt fra konkurranse om, eller miste, kontrakter med forsvarssektoren. Dette har skjedd i flere tilfeller.
Forsvarsdepartementet har som virkemiddel å kunne kreve at leverandører som har begått etiske overtramp og som ønsker et leverandørforhold til forsvarssektoren, må gjøre opp for seg. Også dette har vi eksempler på. Leverandører som opptrer i det kommersielle markedet uten å ha et leveranseforhold til forsvarssektoren, kan imidlertid ikke forfølges rettslig eller på annen måte av Forsvaret.
Undersøkelser av tilbydernes etiske forretningsstandard i anskaffelsen av lastevogner til Forsvaret ble, i likhet med liknende saker, grundig behandlet. På bakgrunn av en bekymringsmelding fra I.M. Skaugen SE foretok Forsvarsdepartementet en egen undersøkelse når det gjelder eventuell kobling til Rheinmetall MAN Military Vehicles. Det ble ikke funnet grunnlag for å koble eventuelle etiske overtramp i selskapet MAN Turbo & Diesel med selskapet Rheinmetall MAN Military Vehicles, som er selskapet Forsvaret har inngått kontrakt med.