Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:916 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre økt vannkvaliteten i Vansjø, og hvordan vil statsråden følge opp brev fra Moss kommune datert 21.5.2014?

Begrunnelse

Venstre er kjent med at Moss kommune 21.5.2014 sendte brev til Klima- og miljødepartementet med kopi til Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet om behovet for tiltak for å øke vannkvaliteten i Vansjø.
Vansjø er et viktig friluftsområde, naturområde og drikkevann. Vannkvaliteten er dårlig og har vært det lenge. Det har de siste årene blitt redusert adgang til å ilegge landbruket krav for å øke vannkvaliteten. Det er også varslet økonomiske reduksjoner i midler som i dag brukes til vannkvalitet tiltak i Vansjø. Dersom det medfører riktighet risikerer vi at Vansjø nok en gang blir utilgjengelig for badegjester og i verste fall som drikkevannskilde og naturområde.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Innsatsen for å bedre vannkvaliteten i Vansjø/Hobølvassdraget ble intensivert i 1999 med etableringen av Morsa-prosjektet, som nå er et eget vannområde i vannregion Glomma. Siden prosjektet ble startet har Miljøverndepartementet og senere Klima- og miljødepartementet bidratt med betydelige midler til vannmiljøtiltak.
I perioden 2002 – 2006 ble det avsatt om lag 11 mill. kroner til opprydding i spredte avløp, og fra 2005 til i dag er det i tillegg avsatt ca. 35 mill. kroner til overvåking og utredninger samt tiltak i avløpssektoren. Husbanken har i samme periode bidratt med om lag 5 mill. kroner. Også Landbruks- og matdepartementet har i en årrekke bidratt økonomisk til ulike vannmiljø-tiltak. I perioden 1999 – 2012 er det gjennomført tiltak for i størrelsesorden 150 mill. kroner. Dette har gitt en økning i jordbruksareal som ikke jordbearbeides om høsten fra ca. 30 % til nærmere 80 %. Fosforgjødslingen er halvert, og rundt Vestre Vannsjø er den redusert med 75 %. I tillegg er det etablert ca. 70 fangdammer, og andelen buffersoner med gras og beplantning langs vassdraget har økt betraktelig.
Det er altså gitt vesentlige bidrag til å forbedre vannkvaliteten i Vansjø gjennom flere år, og det videre arbeidet med vannforvaltningsplanene skal sikre at innsatsen videreføres.
Planene fremover prioriterer en rekke tiltak i jordbruket, herunder redusert jordarbeiding om høsten, erosjonshindrende tiltak, buffersoner langs vassdragene, etablering og ettersyn av fangdammer og reduksjon av fosfor gjennom riktigere gjødsling. I tillegg er det planlagt oppgradering og nyanlegg av avløp fra spredt bebyggelse og utbedring av kommunale avløp. De enkelte sektorer er ansvarlige for gjennomføring av de ulike tiltakene. Jeg legger til grunn at tiltakene vil bidra til bedre vannkvalitet i Vansjø.
Brevet fra Moss kommune er sendt parallelt til Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet, og vil etter avtale mellom departementene bli besvart av Landbruks- og matdepartementet fordi det i hovedsak berører deres virkemidler.