Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:918 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 17.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil helseministeren sørge for at alle barn i Norge, uavhengig av foreldrenes oppholdstillatelse, får nødvendig helsehjelp, og er dagens regelverk til hinder for at barn i situasjoner som den omtalte kan få den hjelp legene mener er nødvendig?

Begrunnelse

Vårt Land omtaler 10.juni en sak hvor en 9 år gammel gutt nektes det legene mener er nødvendig helsehjelp, fordi hans foreldre har fått avslag på søknad om asyl i Norge. Gutten har bodd i Norge i fire år, og blir gradvis sykere. Legene mener sykdommen over tid vil være dødelig om gutten ikke opereres, og kirurgene som har vurdert ham mener ifølge avisen at tilstanden er kritisk. Legene reagerer sterkt på at de ikke får lov til å operere denne pasienten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket er regulert i forskrift gitt med hjemmel i pasient og brukerrettighetsloven, jf. forskrift 16. desember 2011 nr. 1255. Barns rettigheter er regulert i forskriften § 4. Etter denne bestemmelsen har personer under 18 år i tillegg til øyeblikkelig hjelp rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd. Alle personer under 18 år har i tillegg rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Unntak gjelder hvis hensynet til barnet tilsier at hjelpen ikke skal ytes.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd andre punktum har nærmere regler om rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vilkåret for rett til hjelp etter denne bestemmelsen er at pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.
Alle som oppholder seg i Norge, har også rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 første, tredje og fjerde ledd og rett til opplysninger som vedkommende trenger for å ivareta sin rett til helse- og omsorgstjenester, jf. forskriften §§ 1 og 7.
Barn uten fast opphold i landet, herunder barn uten lovlig opphold, har ikke rett til fastlege. Forskriften gir heller ikke krav på fristfastsettelse, rett til behandling fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket eller rett til dekning av syketransport.
Dette innebærer at alle barn som oppholder seg i Norge, har tilnærmet full rett til helsehjelp, uavhengig av oppholdsgrunnlag eller oppholdets lengde. Regjeringen er opptatt av at alle barn som oppholder seg i Norge, som hovedregel skal ha rett til nødvendig hjelp både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingene. Her har vi forpliktelser etter FNs barnekonvensjon.
Dagens regelverk er ikke til hinder for at barn som er i en slik situasjon som ble omtalt i Vårt land 10. juni, kan få den hjelp legene mener er nødvendig. Av oppslag i Vårt Land 11. juni framgikk det at klinikklederen ved Oslo universitetssykehus har uttalt at sykehuset har tolket regelverket for strengt, og at de har beklaget den belastningen familien ble påført. Videre er det vist til at gutten vil få behandling på linje med andre pasienter med denne diagnosen, og at sykehuset nå sørger for at alle som vurderer behandling er kjent med reglene, slik at vi unngår slike situasjoner i framtiden.