Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:920 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen har foreslått en ny ordning for bompenger gjeldende for 13 bompengeprosjekter som er vedtatt, men der innkrevingen ikke er startet.
Kan jeg få en beregning av total bompengekostnad og totalkostnad for hvert av de 13 prosjektene basert på vedtatt finansieringsplan sammenlignet med total bompengekostnad og prosjektkostnad der gjeldende 10 års statsobligasjonsrente legges til grunn?

Begrunnelse

Den nye ordningen innebærer at beregningsteknisk rente endres fra rentesats lagt til grunn ved vedtak og til rentesats for 10 års statsobligasjonsrente. Selve den faktiske rentesatsen endres ikke.
Presiseringer og premisser:
Det etterspørres ikke generelle beskrivelser av ulike tiltak for reduserte innkrevingskostnader beskrevet i NTP 2014-2023.
Det er heller ikke nødvendig med informasjon om tidsperioden jeg var statssekretær i samferdselsdepartementet. Det har statsråden opplyst i to tidligere svar og er kjent informasjon.
Det skal i beregningen legges til grunn at bompengeandelen i prosjektene nedbetales i sin helhet gjennom ordningen. Beregningen skal altså ikke ta hensyn til en senere eventuell rentekompensasjonsordning.
Det brukes gjeldende rente for 10 års statsobligasjoner.
Det kan tas hensyn til eventuell forventet økt trafikk som følge av reduserte takster i de prosjektene og i det omfang som er sannsynlig.
Det ønskes informasjon om lengde på innkrevingsperioden med vedtatt finansieringsopplegg og med ny rente for beregning av finansieringsplan.
Det ønskes også for hvert av prosjektene informasjon om hvor mye innkrevingskostnadene er forventet økt som følge av eventuell forlenget innkrevingsperiode for hvert enkelt prosjekt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen vil bygge mer vei og redusere bompengeandelen. Bevilgningene til planlegging og prosjektering av vegprosjekter er økt, og en rekke vegprosjekter i fremskyndet. Det er fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og bompengegjelden er redusert i flere prosjekter.
Det jobbes nå med en bompengereform, hvor det blant annet skal gjøres grep som redusere antall bompengeselskap til noen få, reduserer lånerenten, kompenserer renteutgifter via statsbudsjettet m.m. I perioden hvor representanten Pollestad var statssekretær i samferdselsdepartementet økte antall bompengeselskaper og bompengegjelden økte kraftig. Jeg er glad for at Senterpartiet i Stortinget har støttet regjeringen i å fjerne bomstasjoner som Senterpartiet i regjering vedtok å opprette.
Regjeringen har enda ikke fremlagt en fullstendig bompengereform for Stortinget. Det er fremlagt forslag til en overgangsordning hvor man kan redusere rentesatsen på nye bompengeprosjekter til bedre å reflektere reell rente der det er ønskelig. Bakgrunnen for dette er ønske fra blant annet Vestfold fylkeskommune om å redusere bompengesatsen på ny E18 for å redusere avvisningseffekten fra bomstasjoner, fordi man frykter stor trafikklekkasje over på sideveier. Overgangsordningen vil gjøre dette mulig og samtidig være et skritt i retning av helheten i bompengereformen.
Representanten Pollestads ønske om beregninger dreier seg om enkeltmomenter i overgangsordningen for rentekompensasjonsordningen for bompengelån. Det vil si ordningen som regjeringen vil legge til grunn fram til de nye ordningene med et fåtall bompengeselskap og rentekompensasjonsordning er på plass. Endringen i beregningsteknisk rente vil ikke i seg selv ha konsekvenser for de statlige bevilgningene til de aktuelle bompengeprosjektene. Når selve rentekompensasjonsordningen er på plass skal renter på bompengelånene dekkes av staten og ikke av bilistene. Den skisserte overgangsordningen er et steg på vegen mot de større endringene i bompengesektoren. Regnestykkene som viser de faktiske besparelsene i det enkelte prosjekt sammenlignet med tidligere rammebetingelser må vi komme tilbake til når utformingen av rentekompensasjonsordningen er på plass.