Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:921 (2013-2014)
Innlevert: 10.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): HELFO har i rundskriv til "Poliklinikker med avtale om direkte avtale om oppgjør med HELFO", 13.05.14 presisert at bestemte behandlergrupper kan utløse takst 201b. Det gjelder følgende grupper: relevante legespesialister, psykologspesialister, tannlegespesialister, leger, psykologer, tannleger uten eller under spesialisering, spesialister i allmennmedisin, sykepleiere, jordmødre og audiografer.
Hvordan vil ministeren sikre andre behandlerstillinger i utadrettede funksjoner refusjonsrett?

Begrunnelse

Ved Jæren distrikytspsykiatriske senter har de en allmennpsykiatrisk poliklinikk, akutteam, ACT team som godkjente poliklinikker. I tillegg drives det et utstrakt arbeid innenfor rammene av integrerte poliklinikker individuelt og i grupper. I følge nasjonale føringer og anbefalinger fra direktoratet for akutteam og føringer for ACT team i Norge er det lagt betydelig vekt på flerfaglighet/tverrfaglighet som viktig. Det har medført at der er rekruttert personer med ulike fagbakgrunner som sosionom, spesialutdannede vernepleiere, spesialutdannede barnevernspedagoger, ergoterapeuter med ulike spesialiteter, prest med ytterlig kompetanse, spesialist på dr.nivå innen fysisk aktivitet for å nevne noen. Det er klart faglige grunner for at dette er gjort, og med god støtte fra ulike veiledere/anbefalinger, og med stor anerkjennelse fra sentralt hold. Etter HELFO sitt rundskriv betyr det at Jæren JPS ikke får refusjon for stillinger som ikke er uttrykkelig nevnt eller refundert egenandel. HELFO sitt rundskriv er ikke til å misforstå.
Dette har ikke vært så tydelig tidligere som det som nå ligger fremme. Skal det videre satses på tilbud for psykisk helse der folk bor, i en poliklinisk setting og ikke innleggelser/institusjonsbehandling må de ulike lovverk, forskrifter og rundskriv harmonere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Staten gir tilskudd til poliklinisk virksomhet ved statlige helseinstitusjoner og helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak gjennom et eget takstsystem for poliklinikker. Forskrifter og takster fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov. HELFO administrerer ordningen. Vilkårene for refusjon følger av forskrift om dekning av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra RHF. Forskriften inneholder generelle bestemmelser om egenandeler og bruk av refusjonstakster, samt takstoversikt med tilhørende refusjonsbeløp. Som en del av dette er det også regulert hvilke typer utførende personell som kan kreve egenandel og refusjonstakst.
En gjennomgang som HELFO gjennomførte, indikerte en omfattende praksis med bruk av egenandeler og refusjonstakster for polikliniske konsultasjoner utført av sosialfaglig personell i strid med HELFOs tolkning av regelverket. HELFO sendte derfor i brev av 13. mai 2014 ut en presisering av regelverket der det fremkommer hvilke typer helsepersonell som kan utløse egenandelstakst 201b for polikliniske konsultasjoner.
Det har vært vanlig praksis, både i offentlige og private poliklinikker, at konsultasjoner utført av sosialfaglig personell har utløst egenandeler og refusjonstakster. Det har gjennom brevet HELFO oppstått tvil om fortolkningen av regelverket.
Etter en nærmere vurdering av det rettslige grunnlaget har departementet kommet til at det er hjemmel for dagens praksis. Regelverket er imidlertid uklart og utydelig. Departementet ønsker derfor å klargjøre regelverket, og vil i løpet av kort tid sende forskriften på høring.
En tydeliggjøring av regelverket vil legge til rette for fortsatt drift i tråd med dagens praksis og rusreformen, hvor prinsippet om tverrfaglighet ble slått fast. Pasientene ønsker også en tverrfaglig tilnærming.