Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:922 (2013-2014)
Innlevert: 11.06.2014
Sendt: 11.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Hva er status i arbeidet med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene, herunder ny befalsordning, og når tar departementet sikte på å ferdigstille og presentere den samlede vurderingen av om man skal beholde dagens befalsordning, videreutvikle denne eller utvikle en norsk modell for et spesialistkorps, inkludert vervede mannskaper?

Begrunnelse

I Innst. 384 S (2012–2013) jf. Meld. St. 14 (2012–2013) uttaler en samlet komite om den varslede utredningen av personellordningene herunder ny befalsordning:

"Komiteen ønsker å bli holdt orientert om fremdrift i arbeidet årlig. Komiteen vil peke på viktigheten av at arbeidet skjer i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, slik at nødvendig forankring sikres gjennom prosessen". Og videre at: "Komiteen forventer å bli holdt løpende orientert om utviklingen på en måte som gjør det mulig å se de sentrale sammenhengene".

Det gikk i Meld. St. 14 (2012–2013) frem at:

"Det vil i løpet av 2013 igangsettes et arbeid med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene, herunder befalsordningen. Det tas sikte på å ferdigstille en anbefaling i 2014. Arbeidet med befalsordningen skal inkludere både videreutvikling av gjeldende befalsordning, herunder yrkesbefal, avdelingsbefal og kontrakts befal, og en modell basert på et spesialistkorps, inkludert vervede mannskaper. Fremtidige personellordninger skal understøttes av en hensiktsmessig lønns- og incentivstruktur. Arbeidet skal gjennomføres i dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidet kan generere behov for lovendringer. Regjeringen vil holde Stortinget informert om dette arbeidet i egnet form."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. juni 2014 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kåre Simensen om status i arbeidet med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene, herunder ny befalsordning. I tråd med ambisjonen i Utenriks – og forsvarskomiteens innstilling 384 S (2012-2013) jf. Meld. St. 14 (2012 – 2013) - Kompetanse for en ny tid- samt regjeringsplattformen, startet Forsvarsdepartementet høsten 2013 arbeidet med å utrede og fremme forslag til alternative rammeverk for fremtidige personellordningene, herunder befalsordningen. Arbeidsgruppen tar sikte på å ferdigstille sin interne faglige anbefaling høsten 2014. Dette arbeidet kan generere behov for lovendringer, og regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon med en tilhørende lovproposisjon om ny personellordning, herunder befalsordningen til Stortinget våren 2015. Formålet med utredningen er å få en mer helhetlig sammenheng mellom personellordningene. Dette for å understøtte behovet for effektiv bevegelse av kompetanse, innad og på tvers av personellkategorier. Forsvarssektorens kompetansebehov skal være styrende, samtidig som personellets kompetanse og potensiale blir ivaretatt. Ikke minst er hensynet til å møte sektorens behov for spesialistkompetanse og fleksibilitet førende for arbeidet. Utredning av nye personellordninger er en integrert del av kompetansereformen og har klare grensesnitt mot en rekke andre prosjekter. Alle personellkategorier berøres i arbeidet og samtlige av etatene i sektoren er involvert i utredningsprosessen. Samtidig skal særegenheten ved etaten Forsvaret ivaretas, og hovedfokus i arbeidet er på befalsordningen. Det er derfor en særlig tett dialog med Forsvarssjefen. Arbeidstagerorganisasjonene er også involvert gjennom regelmessige møter.