Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:925 (2013-2014)
Innlevert: 11.06.2014
Sendt: 12.06.2014
Besvart: 18.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Prosessen med nytt Stavanger tinghus står i fare for å bli ytterligere forsinket dersom det ikke avsettes 2 mill. kroner til KVU-prosessen snarest.
Vil statsråden sikre den nødvendige fremdriften i konseptvalgs utredning av nytt Stavanger tinghus?

Begrunnelse

Stavanger tinghus ble tatt i bruk i 1952, og det har ikke vært foretatt vesentlige endringer av bygget siden den tid. Kravene som stilles til et moderne tinghus har imidlertid endret seg vesentlig og antall ansatte som arbeider i tinghuset har økt i takt med økende saksmengde. Det er nå 10 år siden at Statsbygg konkluderte med at det verken økonomisk eller praktisk var tilrådelig å renovere eksisterende tinghus og anbefalte nybygg i Stavanger.
Det er urovekkende at landets fjerde største by ikke kan imøtekomme behovene for en forsvarlig rettspleie som befolkningen og næringslivet har krav på grunnet plassmangel og uhensiktsmessige lokaler. Forventet kostnad på prosjektet ligger nært opp mot grensen som utløser en plikt til å gjennomføre en KVU, og Justisdepartementet har derfor anbefalt Domstolsadministrasjonen dette. Det er imidlertid ikke satt av midler til KVU-prosessen i 2014, noe som heller ikke ble rettet opp i revidert nasjonalbudsjett. Manglende bevilgninger i inneværende år vil dermed utsette prosjektet ytterligere om statsråden ikke tar grep og sikrer den nødvendige fremdriften, enten ved å sikre bevilgningen til en KVU eller på annet vis.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er omfattende og kostbart å bygge et nytt tinghus i Norges fjerde største by.
Kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag kreves for statlige investeringsprosjekter med en forventet kostnad på over 750 mill. kroner. Forventet kostnad for rehabilitering av Stavanger tinghus ligger under denne terskelverdien. Per november 2013 var forventet kostnad beregnet til 604 mill. kroner, mens kostnadsspennet er beregnet til mellom 491 og 753 mill. kroner. Finansdepartementet anbefalte at Domstoladministrasjonen gjennomfører ekstern kvalitetssikring ettersom videre planlegging vil kunne medføre at forventet kostnad overstiger terskelverdien.
Domstoladministrasjonen kan velge å dekke prosjekteringskostnader av denne typen innenfor gjeldende budsjettrammer.
Det er opp til Domstoladministrasjonen å prioritere innenfor de rammene de til enhver tid er gitt og gjennomføre de utregningene og kvalitetssikringen som er nødvendig for at de skal kunne fremlegge modne og godt begrunnede prosjekter for Regjeringen og Stortinget.