Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:938 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvilke resultater har bosettingsdugnaden gitt, og mener statsråden å ha tilstrekkelig grep om situasjonen?

Begrunnelse

Tidligere i vinter inviterte statsråden kommunene til en dugnad for å bosette de rundt 5500 flyktningene som har fått opphold i Norge, men som ennå ikke har fått en kommune å bo i.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Den kanskje største utfordringen jeg ble møtt med da jeg overtok som statsråd i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet var å få snudd den negative utviklingen fra 2011/2012 med en opphoping av stadig flere flyktninger i mottak som hadde fått innvilget opphold og som ventet på en kommune å flytte til. Ved utgangen av 2011 ventet om lag to tusen flyktninger i mottak på en kommune å flytte til. Da jeg overtok som statsråd i oktober i fjor var antallet økt til over fem tusen. Dette var bakgrunnen for at jeg tok initiativet til en dugnad for å snu deg negative trenden, og fra og med mars måned i år har vi for første gang på tre år opplevd en gradvis nedgang i antall flyktninger i mottak som venter på en kommune å flytte til.
Som et ledd i arbeidet med å øket bosettingen ytterligere inngikk Regjeringen og KS i april 2014 en ny samarbeidsavtale med en felles målsetting om å bosette 10 000 flyktninger både i år og neste år. Så langt i år har kommunene bosatt mer enn 20 prosent flere enn på samme tid i fjor, og antallet som venter i mottakene går nå ned.
For å få bosatt de mange som nå venter i mottak, legger jeg stor vekt på et tett og godt samarbeid med kommunene. Kommunalministeren og jeg har sendt brev til alle landets kommuner for å spørre om de kan ta i mot flyktninger. Det er første gang samtlige av landets kommuner bedt om å bosette flyktninger. Også de 48 minste kommunene er bedt om å bidra, slik at flere av de som venter i mottak kan flytte til en kommune. Noen små kommuner har for første gang sagt ja til å bosette etter at de fikk dette brevet. Det har så langt resultert i 60 flere plasser i år, og jeg forventer at antallet vil øke neste år. Så har Regjeringen som kjent økt integreringstilskudd og boligtilskudd i 2014, og øker i forbindelse med RNB2014 boligtilskuddet ytterligere.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte i mai i år en ny anmodning til kommunene om å øke bosettingen, slik at vi når målene i avtalen med KS. Jeg legger stor vekt på direkte kontakt med kommunene og ringer i disse dager personlig til en rekke ordførere for å høre hvilke utfordringer de står overfor i bosettings- og integreringsarbeidet, og for å understreke betydningen av at de bosetter det antall flyktninger ber dem om. Jeg har stor tro på at kommunene vil ta det ansvar de har, slik det flyktningene blir bosatt og kommer i gang med kvalifisering til arbeid eller videre utdanning.
Et systematisk arbeid for å øke kommunenes kapasitet pågår, og kommunene har så langt i år sagt ja til å bosette over 7 600 flyktninger, som er en økning på nær 1/3 siden 2012.