Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:940 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 20.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvordan vil statsråden styrke og videreutvikle Energy+?

Begrunnelse

Energy+ er et initiativ som skal gi moderne energi til de som ikke har det i dag, uten å øke utslipp av farlige klimagasser.
Verden over finnes det 1,3 milliarder mennesker uten tilgang til strøm. De bruker parafinlamper og stearinlys som lyskilde. Hele tre milliarder mennesker koker mat hver dag med bruk av fast brensel slik som trekull og fyringsved. Energy+ hjelper land å finansiere en overgang til ren og fornybar energi for de energifattige. Slik kan vi være med på å bekjempe fattigdom og gi millioner av mennesker bedre helse, mer utdanning og mer produktive liv.
Initiativet ble lansert i Oslo sammen med FNs generalsekretær Ban Ki- moon i 2011. Siden har det været stille rundt Energy+ og regjerningen har ikke vist noe tegn til eierskap for Energy+. Det er derfor nødvendig å få klarlagt hva slags intensjoner regjeringen har for Energy+.
Energy+ har potensialet til å spille en positiv rolle i klimaforhandlingene. Sterke signaler fra verdens ledere om fornybar energis potensiale som klimatiltak vil nemlig være et sårt tiltrengt bidrag til klimaforhandlinger. Men det forutsetter at Energy+ er et klimatiltak som innebærer at oppnådde utslippsreduksjoner av klimagasser måles og rapporteres. Slik er det ikke i dag, selv om det var slik Energy+ var ment å være fra lanseringen i 2011.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Målet med det internasjonale energi- og klimainitiativet Energy+ er å øke tilgangen til bærekraftige energitjenester til de 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet og de 2,8 milliarder mennesker som i dag er avhengig av lite effektive og forurensende kokeovner. Samtidig skal Energy+ bidra til å redusere klimagassutslippene fra energisektoren i utviklingsland.
Gjennom partnerskap mellom giverland, mottakerland, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og ikke minst privat sektor, forsterker Energy+ verdenssamfunnets innsats for å bringe fornybar energi og energieffektivisering til fattige land der en stor del av befolkningen ikke har, eller kan regne med å få tilgang til energi i de nærmeste årene. Målet er å bistå landene med å utvikle sine egne, fornybare energibærere som vannkraft, sol -, vind, termisk energi, samt biobrensel som ikke fører til avskoging. I tillegg er det behov for å ta i bruk mer energieffektive løsninger, blant annet mer effektive kokeovner.
Energy+ har oppnådd internasjonal anerkjennelse fordi initiativet, i motsetning til andre energitiltak, skal måle og rapportere både økt tilgang til energitjenester og oppnådde klimagassreduksjoner. Energy+ partnerskapet omfatter i dag over 50 deltakere. Det er igangsatt sektorbasert samarbeid i Etiopia, Liberia og Bhutan. Det forhandles med Nepal om et samarbeid der Danmark skal være ledende land. Energy+ anses som et viktig leveringsinstrument for FNs initiativ «Sustainable Energy for All».
Regjeringen viderefører Energy+ med det samme mandat og innretning som forrige regjering besluttet i april 2013. Det ble da foretatt en vurdering av Energy+ og mandatet ble justert og forlenget til 2017. Det legges vekt på at Energy+ skal bidra til å gi fattige tilgang til moderne energitjenester. Det skal betales for oppnådde resultater i form av ny produksjon av rene KWh og for tilgang til ren energi. Den positive klimaeffekten oppnås ved at flere får tilgang til moderne energitjenester fra rene energikilder. Denne effekten skal også måles og rapporteres. Energy+ har følgelig både en utviklingsdimensjon og en klimadimensjon.
Regjeringen ser på initiativet som viktig fordi det også har et tydelig fokus på å legge til rette for private og kommersielle investeringer. Medvirkning fra næringslivet er nødvendig for å nå de ambisiøse målene om tilgang for alle innen 2030. Regjeringens mål er at all satsing på ren energi innrettes slik at den skaper incentiver til å velge de mest klimavennlige løsningene i energisektoren.