Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:945 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Vil landbruks- og matministeren gi Stortinget innsyn i rapporter og annet underlag gjort av Landbruks- og matdepartementet som danner grunnlag for pelsdyrutvalgets arbeid?

Begrunnelse

I landbruksmeldingen (2012) ble det bestemt at det skulle foretas en gjennomgang av pelsdyrnæringen som skulle overleveres Stortinget. Det var lenge usikkert når og på hvilken måte Stortinget skulle få se en slik gjennomgang. Høsten 2013 nedsatte den forrige regjeringen ved daværende statsråd Trygve Slagsvold Vedum et pelsdyrutvalg. Utvalget skal komme med sin innstilling – en NOU – innen 15.desember 2014.
Utvalget har hatt flere møter, og referatene er offentlige. I det første referatet fra november 2013, vises det ved flere anledninger til en intern utredning av landbruks- og matdepartementet. Denne utredningen ligger ikke på pelsutvalgets nettsider, og vi ønsker å få kjennskapet til faktagrunnlag og annet innhold i denne rapporten. Offentlighetslovens klare utgangspunkt er at det skal gis innsyn, med mindre sterke grunner taler mot. Dette er særlig viktig i saker som denne, der det folkelige engasjementet er stort.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I spørsmålet er det vist til en intern utredning fra Landbruks- og matdepartementet som er omtalt i referat fra pelsdyrutvalgets første møte, og det er uttalt at

”[...]vi ønsker å få kjennskap til faktagrunnlag og annet innhold i denne rapporten”.

Spørsmålet er om Stortinget vil gis innsyn, og jeg slår innledningsvis fast at et plenumsvedtak om innsyn etter Grunnloven § 75 f vil følges opp. En begjæring om innsyn fra en representant vil behandles etter Stortingets forretningsorden § 74, slik at anmodningen kan avslås i den grad dokumentet kan unntas fra offentlighet etter offentleglova, men at det legges vekt på representantens særskilte stilling og informasjonsbehov. Det må vurderes konkret om eventuelle innsynshenvendelser skal behandles av departementet eller av pelsdyrutvalget.
Når det gjelder dokumentet det er vist til i spørsmålet, ble dette utarbeidet av departementet på bakgrunn av Meld. St.9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken der det i kapittel 3.6.2 er uttalt at

”[...](r)egjeringen vil foreta en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen og vil komme tilbake til Stortinget om saken”.

Da pelsdyrutvalget senere ble opprettet, fortsatte arbeidet med dokumentet i den aktuelle fagavdelingen i departementet, men nå i rollen som sekretariat for pelsdyrutvalget. I begge tilfellene ble arbeidet med dokumentet utført i egenskap av å være det organet som selv skulle ha dokumentet, og dokumentet må således sies å være opprettet til bruk for den egne interne saksforberedelsen. Jeg legger derfor til grunn at dokumentet er et internt dokument som kan unntas i henhold til offentleglova § 14 første ledd.
Dyrevernalliansen har bedt om innsyn i dokumentet, men fikk opprinnelig avslag på dette. I forbindelse med klage på avslaget har departementet nå kommet til at det kan gis merinnsyn i deler av dokumentet, men slik at deler som inneholder vurderinger, eller som må gjennomgås for oppdateringer, fortsatt unntas. Dyrevernalliansen, og andre som eventuelt ber om innsyn, vil derfor få oversendt kopi av dokumentet der deler av det er sladdet.
Ved oversendelsen vil det bli gjort oppmerksom på at dokumentet er et foreløpig dokument som verken er godkjent i departementet eller av pelsdyrutvalget, og at det dermed ikke nødvendigvis representerer verken departementets eller pelsdyrutvalgets syn.