Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:943 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 23.06.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Henvendelse fra ansatt i barnevernet viser at det tar for lang tid å få på plass rutiner som sikrer at barn ikke må vente lenge på egnede hjelpetiltak.
Hvordan vil statsråden sørge for at kommunale saksbehandlere i barnevernet får tilgang til gjeldende retningslinjer/prosedyrer for søknader om egnet tiltak, og hvordan vil statsråden sørge for at de viktige omstillingene i etaten ikke går på bekostning av brukerne?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg kan ikke kommentere en konkret enkeltsak fra kommunal saksbehandling som jeg ikke har nærmere informasjon om. Jeg legger til grunn at representanten med sitt spørsmål ønsker informasjon om hvordan vi sikrer at barn får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Et godt samarbeid mellom statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) og kommunale barneverntjenester er avgjørende for å oppnå forutsigbarhet i arbeidet og at barn og ungdom gis gode og likeverdige tilbud.
Det statlige barnevernet er under stadig utvikling og nødvendige endringer medfører behov for omstilling. Jeg er svært opptatt av at videreutviklingen som skjer i barnevernet skal bidra til bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursutnyttelse, og jeg vil følge nøye med på denne utviklingen.
Det er viktig at den faktiske ansvars- og rolledelingen mellom stat og kommune følger lovens ansvarsdeling når fremtidig tjenestetilbud blir utviklet. Selv om etaten er i omstilling og i tråd med Prop. 106L (2012-2013) skal utvikle lovpålagte oppgaver og fase ut det som ikke er lovpålagt, ligger ansvar og prosedyrer for inntak fast slik det er formulert i barnevernloven og retningslinjer.
Det er kommunene som henvender seg til Bufetat ved behov for statlig barnevernstiltak. Tidligere ble søknader sendt til de lokale fagteamene som var ansvarlige for å finne riktig tiltak i samarbeid med kommunen. Dette er organisatorisk endret slik at ansvaret nå i stor grad ivaretas av enheter med ansvar for inntak og fosterhjemsrekruttering.
Bufetats regioner har kommet ulikt langt i sitt omstillingsarbeid, men eksisterende retningslinjer for fagteam i Bufetat følges fortsatt.
Som barne- og familieminister er jeg opptatt av at brukernes interesser ivaretas på en god måte ved nødvendige omstillinger i etaten. Bufetat skal være en tydelig og forutsigbar etat for barn og familier og for aktuelle samarbeidspartnere som kommuner og organisasjoner. Etaten skal sikre at barna får et tilbud i tråd med forsvarlighetskravet, og som legger hensynet til barnets beste til grunn. Omstilling skal ikke gå på bekostning av dette. Dette betyr at gjennomføring av besluttede endringer må gjøres i et tempo som ikke medfører risiko for barna som skal gis et tilbud. Dette vil jeg følge nøye med på.