Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:951 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 23.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vurderer statsråden behovet for å opprette et felles undersøkelses- og analysesenter for politiet og kontrolletatene for å sikre et felles trusselbilde, mål, og prioriteringer i kampen mot økonomisk kriminalitet?

Begrunnelse

Politiet har en sentral rolle i utarbeidelsen av riskiko- og trusselvurderinger knyttet til økonomisk kriminalitet. Politi og kontrolletatene utarbeider separate vurderinger og analyser for å løse egne avgrensede oppgaver. Dette resulterer ofte i at man ikke ser helheten og omfanget i det økonomiske kriminalitetsbildet. Prioriteringene og tiltakene rammer ikke på en effektiv måte de kriminelle miljøene og bakmennene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kampen mot økonomisk kriminalitet er en prioritert oppgaven for meg, og for mine kollegaer i regjeringen. Store deler av den økonomiske kriminaliteten er sektorovergripende, og et godt samarbeid mellom politiet og kontrolletatene er derfor helt nødvendig for at vi skal lykkes.
Et felles undersøkelses- og analysesenter for politiet og kontrolletatene vil kunne bidra til å sikre et felles trusselbilde, som igjen er en viktig og nødvendig forutsetning for at de ulike myndighetene skal ha felles mål og prioriteringer. Jeg vurderer dette som et meget aktuelt forslag. Jeg tar dette med meg i den dialogen jeg har med mine kollegaer i regjeringen, der vi har særlig oppmerksomhet på tiltak som sikrer bedre samordning og samhandling mellom ulike myndighetsorgan.
Min ambisjon er at vi sammen skal utforme en helhetlig politikk for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten. Vi er i gang med å vurdere ulike forslag, herunder hvilken effekt de vil ha, og deres økonomiske og administrative konsekvenser. På bakgrunn av en slik prosess, vil vi som nevnt utforme regjeringens politikk, en politikk som skal inneholde konkrete, målrettete og offensive tiltak.