Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:952 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 24.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Statsministeren har sagt at regjeringen vil gjenoppta forhandlingene med Israel om forskning og utvikling.
Vil regjeringen inkludere en klausul i alle avtaler som inngås med Israel om at disse avtalene kun gjelder innenfor internasjonalt anerkjente grenser?

Begrunnelse

Regjeringen har varslet at den vil handle mer med Israel. I Stortingets spørretime 4. juni ble statsråd Helgesen spurt om det under President Peres besøk og i de bilaterale samtalene "ble presisert helt konkret at dette ikke gjaldt for varer produsert på okkupert område". Til dette svarte statsråden "Det er ikke et syn som blir tatt opp i alle mulige sammenhenger, nettopp fordi det ligger til grunn for norsk politikk overfor Israel, og det er et syn som er meget godt kjent for israelske myndigheter". Det er nyttig med en avklaring fra regjeringen om dette vil bli presisert tydelig i fremtidige forhandlinger med Israel både om handel og forskning og utvikling.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg kan bekrefte at regjeringen vil arbeide for at relevante avtaler inngås med Israel inneholder en klausul om at disse avtalene kun vil ha gyldighet for det territoriet som var under israelsk kontroll og internasjonalt anerkjent før 4. juni 1967. Dette synet på den territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av EFTAs frihandelsavtale med Israel. I de pågående forhandlinger om en ny skatteavtale mellom Norge og Israel har vi lagt frem vårt syn om at begrepet "Israels territorium" bare kan reere til det territoriet som var under israelsk kontroll 4. juni 1967. Dette er i tråd med folkeretten slik den kommer til uttrykk blant annet i FNs sikkerhetsrådsresolusjonen 242 fra 1967. Fra norsk side vil vi ikke etterlate folkerettslig tvil som kan gi grunnlag for misforståelse om Norges syn. Dette vil bli gjort på passende måte og i samsvar med internasjonal praksis.