Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:953 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvordan vil Norge bidra til et positivt utfall av Ban ki-moon sitt klimatoppmøte slik at verden kan enes om en global klimaavtale i 2015?

Begrunnelse

I september møtes verdens ledere til Ban Ki-moon sitt klimatoppmøte i New York.
Vi trenger ambisiøse ledere som forplikter seg til ambisiøse utslippskutt og mer penger til finansiering av klimatiltak. Det vil gi sårt trengt tillit til klimaforhandlingene som må gi oss en global klimaavtale til neste år om vi skal klare å bekjempe ødeleggende klimaendringer.
Jeg mener Norge bør sende sterke signaler om at fornybar energi er del av klimaløsningen. Norge bør lansere et sterkt internasjonalt partnerskap for Energy+, et initiativ som finansierer fornybar energi i utviklingsland og samtidig bekjemper fattigdom. Møtet er en gylden anledning til å bygge et slikt partnerskap, samt å legge ferske penger på bordet som utløser bidrag fra flere.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen støtter opp om dette viktige initiativet fra FNs Generalsekretær, og stiller med statsministeren, utenriksministeren og undertegnede på møtet i New York i 23. september. De norske forberedelsene til klimatoppmøtet skjer i samarbeid mellom UD og KLD. FNs Generalsekretær ønsker med dette møtet å løfte klimaspørsmålet opp på høyt politisk nivå. Ambisjonen er at høynivåmøtet skal stimulere til at det legges frem nye ambisiøse tiltak og initiativ før 2020, og til at man på partsmøtet under FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015 enes om en ambisiøs global klimaavtale. Møtet vil bli organisert med en plenumsdel i tillegg til et begrenset antall tematiske sesjoner, hvor blant annet avskoging og bærekraftig arealbruk, energi og klimafinansiering vil stå sentralt. Tiltak som fremmer partnerskap mellom offentlige og private aktører vil bli særlig vektlagt. Resultatet av høynivåmøtet vil være en rapport fra generalsekretæren, hvor hans uttalte ambisjon er å kunne oppsummere de ulike typer av nye bidrag og konkrete tiltak som partene har lansert under møtet.
Norge har bidratt aktivt i utviklingen av internasjonalt samarbeid på klimaområdet og regjeringen vil fortsette å prioritere dette arbeidet høyt framover. Innenfor flere av Regjeringens satsningsområder i den internasjonale klimapolitikken arbeides det med initiativer som kan bidra positivt til Ban Ki-Moons klimatoppmøte. Norge har bygget opp troverdighet som en betydelig bidragsyter av klimafinansiering over mange år. Norsk klimafinansiering har i hovedsak vært rettet mot utslippsreduksjoner i utviklingsland. I 2013 ga Norge om lag 4,8 mrd. kroner til slike formål, når finansiering gjennom Norfund holdes utenom. Regjeringen ønsker at Norge, som en betydelig bidragsyter, skal spille en pådriverrolle for å skape oppslutning om viktige prinsipper om finansiering i den nye avtalen. I tillegg skal Norge være en pådriver i arbeidet for å sette en pris på CO2 og effektive, fungerende internasjonale karbonmarkeder. Dette følges bl.a. opp gjennom arbeidet med å fremme og utvikle markedsbaserte mekanismer både innenfor og utenfor rammen av FNs klimakonvensjon. Det grønne klimafondet vil være et viktig tema på toppmøtet i september. Norge har spilt en viktig rolle i opprettelsen av Det grønne klimafondet, og den første fasen av ressursmobiliseringen starter nå med et internasjonalt møte i Oslo i månedsskifte juni/juli. Klima- og skogsatsingen er Norges viktigste internasjonale bidrag i arbeidet mot klimaendringer. Prosjektet skal bidra til å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, og har samtidig overordnede utviklingspolitiske mål om bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Reduserte utslipp fra skogsektoren i utviklingsland utgjør opp mot 22 prosent av utslippsreduksjonene som er nødvendige før 2020 for å holde global oppvarming under 2 grader. I 2013 oppnådde man enighet i klimaforhandlingene om et rammeverk for hvordan REDD+ skal implementeres og finansieres. I perioden frem mot 2020 vil det være viktig å støtte utviklingsland i arbeidet med å implementere dette rammeverket. Norge arbeider sammen med FN frem mot klimatoppmøtet i september for å skape en koalisjon av utviklingsland, giverland, privat sektor og sivilsamfunn som kan bidra til å realisere de potensielle utslippsreduksjonene fra REDD+. Norge har forsterket sin innsats internasjonalt for å redusere utslippene av kortlevde klimaforurensere, særlig gjennom den globale koalisjonen for klima og ren luft (Climate and Clean Air Coalition CCAC), der Norge og ca. 40 andre land og 50 organisasjoner er medlem. Norge arbeider bl.a. for et samarbeid om reduksjon i utslipp fra olje- og gassproduksjon som det tas sikte på å lansere på høynivåmøte. I tillegg leder Norge koalisjonens arbeid for å fremme tiltak som både har helse- og klimagevinst, sammen med Verdens helseorganisasjon. Kortlevde klimaforurensere er et av temaene som står på agendaen på klimatoppmøtet, og Norge er sterkt involvert i arbeidet for å fremme temaet i New York. Satsing på fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland fører både til utvikling og reduserte eller unngåtte klimagassutslipp. For å gi økt tilgang til energitjenester og samtidig redusere og forhindre utslipp av klimagasser gir Norge bistand til å fremme fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland. Dette skjer gjennom «Ren energi for utvikling» lansert i 2007 og det internasjonale energi- og klimainitiativer Energy+ lansert i 2011. I Energy+ blir reduserte klimagassutslipp målt og rapportert. Regjeringen vil oppmuntre alle land og organisasjoner til å måle og rapportere klimagevinsten ved satsing på fornybare energi og energieffektivisering. I utviklingsland skjer dette i liten grad i dag. Reduserte klimagassutslipp fra initiativer og programmer i utviklingsland for å fremme fornybar energi og energieffektivisering vil kunne gi et positivt bidrag til klimaforhandlingene. Energi er et av de temaene Norge vil fronte under klimatoppmøtet. Med utgangspunkt i disse initiativene vil Regjeringen arbeide for at møtet i New York blir et konstruktivt bidrag inn mot de internasjonale klimaforhandlingene.