Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:954 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 17.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Jeg viser til pressemelding den 9. april 2014 vedrørende fremleggelse av Rapport om Det Frivillig Skyttervesen.
Mitt spørsmål til statsråden er om hun har fått embetsverkets anbefalinger, hvis ikke - når forventes den og når vil statsrådens anbefaling i denne saken bli lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

Bakgrunnen for utredningen er at flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen, i Innst. 2 S (2012-2013), jf. Prop. 1 S (2012-2013), foreslo at det burde igangsettes et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret, og hvordan offentlige, økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden.
I pressemeldingen vises det til at departementet vil sette seg grundig inn i rapporten og hvor man I LØPET AV VÅREN vil fremme en anbefaling til statsråden.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. juni 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Kåre Simensen om status i oppfølging av Solli-utvalgets rapport om Det frivillige Skyttervesen (DFS).
Det er min foreløpige vurdering at rapporten gir et tilfredsstillende svar på de fleste av oppdragene i mandatet. Jeg anser imidlertid at enkelte deler av mandatet ikke er godt nok belyst, herunder alternative finansieringsmodeller og DFS relevans for dagens forsvar. Forsvarsdepartementet vil derfor gjennomføre ytterligere utredninger og vurderinger for å få et best mulig grunnlag for den videre prosessen.
Stortinget vil bli orientert om status i arbeidet og få mine første anbefalinger i Prop. 1 S (2014–2015). Videre anbefalinger vil bli forelagt Stortinget på egnet måte når det foreligger et fullstendig beslutningsgrunnlag.