Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:959 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 26.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sørge for å snarest samle partene (Arkivverket og Statsbygg som eier av Åker Gård) i saken slik at alle muligheter for løsning, derunder økonomisk støtte til økt husleie, blir gjennomgått og salg av Åker gård unngås?

Begrunnelse

Det hersker usikkerhet rundt fremtidig eieskap og bruk av Åker Gård, som i dag eies av staten men eiendommen står tom. Statsarkivet på Hamar har behov for økt areal og har sammen med Statsbygg skissert ulike løsninger for bruk av Åker Gård i den forbindelse. Da Åker Gård i sin tid ble kjøpt av staten uttrykte daværende Moderniseringsminister Morten Meyer at "all tvil om fremtidig eierskap til dette kulturhistoriske stedet er nå ryddet av veien." Staten har pr i dag ikke bruksformål passende for gården, mens Arkivverket har behov for plass, og et gjennomførbart og nøkternt prosjekt med arkiv på Åker Gård er både utredet og gjennomførbart, men har hittil strandet på at det vil medføre en økning i husleiekostnadene, noe inget departement har villet ta på seg. Arkivverket vil ha behov for oppgraderte og større arealer i umiddelbar fremtid, og en husleieøkning vil her sannsynligvis måtte påberegnes uavhengig av sted. Åker Gård er av en slik verdi at statlig eierskap i seg selv er viktig, og en løsning med arkiv på gården vil sikre både eierskap, og tilgjengelighet og formidling av kulturhistorisk verdi til publikum. Med fortsatt uavklart situasjon er mange nå redde for at Åker gård vil bli solgt på det private markedet, og at Arkivverkets arealbehov ikke vil bli tilstrekkelig ivaretatt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Staten kjøpte Åker gård i 2005, og det har siden vært gjort mange forsøk på å etablere aktiviteter på gården. Dette er en svært spesiell eiendom, gammel og med vernede bygninger, og den har kompliserte grunnforhold. Alt dette påvirker kostnadsbildet. Den kostnadsdekkende husleien for å sette eiendommen i stand til en spesielt tilpasset bruk har blitt for høy til at potensielle leietakere har villet gå inn i et leieforhold.
Siden det ikke har latt seg gjøre å få inn statlige leietakere på eiendommen, bestemte daværende Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 at Statsbygg kunne selge eiendommen.
I 2013 tok Statsarkivet i Hamar initiativ til å få utredet en mulig lokalisering på Åker gård. Statsbygg utarbeidet to alternativer, med ulike løsninger og pris, for en slik lokalisering. Arkivverket ønsket ikke å gå videre med noen av alternativene fordi den årlige husleien ble for høy. Spørsmål om økt støtte til husleie for arkivverket ligger utenfor mitt ansvarsområde.
På Åker gård er det i dag kun ett leieforhold. Dette gjelder lagerplass for Hedmark fylkesmuseum, og avtalen fornyes med ett år av gangen. Av eiendommens om lag 7 700 m2 utgjør det eneste leieforholdet 140 m2.
På bakgrunn av dagens svært begrensete bruk av Åker gård, og fordi det ikke foreligger noen interesserte leietakere som kan dekke husleien, finner jeg det riktig at Statsbygg fortsetter salgsprosessen for eiendommen.
For øvrig viser jeg til svar fra kultur- og kirkeministeren av 19. desember 2013 på ditt spørsmål om Åker gård.